h

Schriftelijke vragen over discriminatie LHBTIQ+ ’ers

17 mei 2019

Schriftelijke vragen over discriminatie LHBTIQ+ ’ers

Foto: Rob Voss

Uit onderzoek blijkt dat:
• 40 procent van de LHBTIQ+’ers zich onveilig voelen in Gelderland
• 15 procent zegt zich ‘weleens tot vaak’ onveilig te voelen op het werk of op school
• Mensen steeds vaker niet hand in hand durven te lopen
• Het geweld steeds vaker een andere vorm aanneemt. Waar het eerst schelden was, is het nu
vaker slaan
• 1 op 3 zich niet veilig voelt en dit een reden is om te verhuizen
• Er ook sprake is van eergeweld

Zie ook het artikel in de Stentorhttps://www.destentor.nl/apeldoorn/veel-gelderse-homoseksuelen-
en-transgenders-willen-verhuizen~a30b5b7a/ 

Wij als SP staan pal voor gelijke rechten. Iedereen zou zich veilig moeten voelen. Iedereen zou
moeten kunnen liefhebben wie zij liefhebben. Wij vinden het zeer zorgwekkend dat het erop lijkt dat
we niet vooruit gaan in deze gelijke rechten maar achteruit gaan. 

In de wet is het goed geregeld, de
praktijk is echter een andere werkelijkheid. Dit vraagt wat ons betreft om andere concrete
maatregelen.Daarom hebben we schriftelijke vragen ingediend 

vragen:
1. Bent u het met ons eens dat iedereen in Apeldoorn en Gelderland zich veilig zou moeten voelen en
dat er geen ruimte mag zijn voor LHBTIQ+ haat en discriminatie?

2. Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat uit onderzoek blijkt dat de rechten van LHBTIQ+
vaker geschonden worden en er dus sprake is van achteruitgang in plaats van vooruitgang?

3. Hoeveel aandacht wordt er op dit moment op scholen en AZC besteed aan voorlichting? Bent u het
met ons eens dat we hier vaker en beter op in moeten zetten? Dat vroege voorlichting kan bijdragen
aan acceptatie? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

4. Bent u het met ons eens dat eergeweld nooit een plaats mag hebben of krijgen in Nederland? Bent
u het met ons eens dat we daarom vroeg moeten beginnen met voorlichting binnen onder andere
ons AZC?

5. Hoeveel aandacht en voorlichting wordt er op dit moment besteed aan eergeweld op het AZC?
Hebben medewerkers een functie binnen deze voorlichting? Hebben medewerkers een functie in het
melden en/of doorverwijzen?

6. Vaak wordt discriminatie niet gemeld bij ART1. Bent u het met ons eens dat de meldingsbereidheid
klein is en we hier iets aan moeten doen? Bent u het met ons eens dat nog te veel mensen niet
weten waar en wat ze kunnen melden? Zo ja wat gaat u hieraan doen? Hoe zorgen we ervoor dat we
wel zoveel mogelijk mensen gaan bereiken?

7. Bent u het met ons eens dat de politie een belangrijk instrument is tegen zogenoemde ‘hatecrime’.
Bent u het met ons eens dat er hiervoor voldoende politie nodig is? Bent u het met ons eens dat er
meer politie op straat zou moeten komen, waar ons Tweede Kamerlid Jasper van Dijk voor pleit?
Kunt u ons vertellen of Apeldoorn voldoende agenten op straat heeft? Kunt u onderbouwen waarom
dit volgens u voldoende is?

8. Welke extra maatregelen gaat u nemen om deze discriminatie te bestrijden? Bent u het met ons
eens dat Apeldoorn met spoed een regenbooggemeente moet worden?

Sunita Biharie
SP Apeldoorn

Reactie toevoegen

U bent hier