h

Meldpunt Apeldoorn

De afdeling Apeldoorn van de Socialistische Partij heeft op 6 december 2014 een meldpunt geopend. De reden daarvan is dat het bestuur van verschillende personen te horen heeft gekregen dat een aanzienlijk aantal burgers is en wordt geconfronteerd met vormen van discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en ander maatschappelijk onwenselijk en ontoelaatbaar gedrag.

Verder is ons gebleken dat de manier waarop bijvoorbeeld de Sociale Dienst en het UWV uitkeringsgerechtigden bejegenen in een zorgwekkend groot aantal gevallen op zijn minst de grens overschrijdt van wat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt gezien. Klachten daarover worden, voor zover die al door de desbetreffende instantie in behandeling worden genomen, vaak niet serieus genomen. Dit meldpunt neemt Uw klachten wel serieus en adviseert U over Uw (juridische) mogelijkheden.

Wie kan wat melden?

U kunt desgewenst anoniem onder meer de volgende zaken melden:
– alle mogelijke vormen van discriminatie;
– onheuse bejegening door medewerkers van reïntegratiebedrijven, de Sociale Dienst of het UWV;
– pesten op school of op het werk;
– (seksuele) intimidatie of mishandeling thuis, op het werk of bij sport;
– problemen met jeugdzorg of met een jeugdzorginstelling;
– problemen met de woonsituatie of met de woningbouwvereniging.

Het meldpunt is niet alleen bestemd voor mensen die zelf met één of meer van bovengenoemde zaken ervaring hebben, maar ook voor familieleden of andere mensen in de directe omgeving die weet hebben van dergelijke zaken.
Het meldpunt is echter geen hulpverleningsinstantie. De medewerker van het meldpunt geeft slechts advies en verwijst waar nodig door naar de desbetreffende deskundige of instantie. 

Wat wordt er met de melding gedaan?

Op het meldpunt worden alle meldingen geregistreerd, zodat een beeld wordt verkregen van de aard en de omvang van de problemen waarmee mensen thuis, op school en het werk en bij het sporten worden geconfronteerd. Als een bepaald type melding relatief vaak wordt gedaan, zal de SP Apeldoorn dat voorleggen aan het College van Burgemeester en Wethouders en vragen of, en zo ja, wat het College daaraan gaat doen.
Verder worden deze gegevens vergeleken met die van soortgelijke meldpunten van andere afdelingen van de Socialistische Partij. Als een bepaald type melding ook bij die afdelingen relatief vaak wordt gedaan, zal dat in laatste instantie worden voorgelegd aan de verantwoordelijke minister.

Contact:

Telefoonnummer 06 - 365 852 80

 

apeldoorn@sp.nl

 

U bent hier