h

VRAGEN OVER MILIEUSCHADE VELUWE DOOR VLIEGVELD LELYSTAD

28 augustus 2017

VRAGEN OVER MILIEUSCHADE VELUWE DOOR VLIEGVELD LELYSTAD

Foto: SP

De SP maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de natuur op de Veluwe. Uit milieuonderzoek blijkt dat door de uitbreiding van het vliegveld, er vanaf de aanvliegroutes teveel stikstof zal neerdalen op kwetsbare natuurgebieden. Afgelopen maanden heeft de SP al meerdere malen gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van het teveel aan stikstof voor planten en dieren. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot heeft daarom het provinciebestuur gevraagd wat ze gaan doen om de kwetsbare natuur op de Veluwe te beschermen.

Door een teveel aan stikstof, vooral afkomstig uit de intensieve veehouderij, maar deels ook uit industrie en verkeer, worden planten en dieren aangetast. Verschillende natuuronderzoekers trokken afgelopen maanden al aan de bel over het verdwijnen van verschillende soorten vlinders, vogels en aantasting van plantensoorten. Vollebregt: “Op de rode lijst van in Nederland bedreigde diersoorten staan 48 vlindersoorten. Daarvan zijn er 17 al helemaal verdwenen. De eieren van vogels hebben door verzuring te dunne schalen en de jonge vogels hebben in de nesten al gebroken pootjes. Als het zo doorgaat moeten we vrezen voor de biodiversiteit in Gelderland.”

Vollebregt-de Groot: “De intensieve veehouderij heeft een belangrijk aandeel in de grote hoeveelheden stikstof die in het milieu terechtkomen. Maar wij maken ons als SP ook grote zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor het milieu in Gelderland. Veel vliegtuigen zullen de Veluwe passeren in hun aanvliegroute. Naast de geluidsoverlast, willen wij ook meer te weten komen over de toename van stikstofoxides, CO2 en fijnstof. Wij hebben daartoe gegevens opgevraagd bij het Planbureau Leefomgeving van het RIVM.”

Uit het MER-onderzoek uit 2014 blijkt het volgende:

“De Veluwe en Natura 2000-gebieden krijgen als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport, te maken met een additionele Stikstofdepositie van 0,3 – 0,4 mol N/ha/jr. Er zal een overload aan Stikstofoxides ontstaan voor een groot aantal habitattypen op de Veluwe. De stikstofdepositie zal boven de kritische waarden gaan uitkomen.”

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u op de hoogte van deze rapporten en de voor de Veluwe zorgelijke en mogelijk ernstige gevolgen?
  2. Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen om de gevolgen voor de kwetsbare natuur op de Veluwe te voorkomen en in de toekomst te beschermen?
  3. Zo nee, welke stappen gaat u dan nu ondernemen?
  4. De geluidsoverlast door de vliegroutes zullen grote gevolgen hebben voor het toerisme. Heeft u daar al een inschatting van kunnen maken.
  5. Hoe denkt u dat u de grote plannen die u heeft met ‘De Veluwe op één’, met dit gegeven kunt waarmaken?

Zie ook https://gelderland.sp.nl/nieuws

Reacties

Ik heb vorige week een email verstuurd aan Henri Kerkdijk maar nog geen reactie ontvangen, daarom stuur ik mijn email aan jou door.

Na contact met de gemeente heb ik inmiddels begrepen dat er op 26 september een informatiebijeenkomst zal plaatsvinden voor de inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Waar ik niemand over hoor: vliegen is spotgoedkoop. Waarom worden kerosine en CO2 uitstoot niet belast? Brengt de SP dit ook ter sprake?

Hoor graag en hoop dat de SP op 26 september ook vertegenwoordigd is op de bijeenkomst in Orpheus.

Anneke Galligani

Reactie toevoegen

U bent hier