h

SP wil actie tegen extreme bemoeizucht uit Brussel

17 juli 2018

SP wil actie tegen extreme bemoeizucht uit Brussel

Foto: SP

 https://www.youtube.com/watch?v=jdbzXtE5a6g&feature=youtu.be 

SP Apeldoorn roept haar wethouder op om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen nu over het voorstel dat gemeentes zal verplichten om al hun regels en wetten die aan het dienstenverkeer raken eerst ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen.

“Nog voordat onze gemeenteraad mag beslissen, moet zij volgens dit voorstel straks wachten tot Brussel toestemming geeft,” zegt SP-raadslid Sunita Biharie. “Dat is de wereld op zijn kop! De wethouder moet in actie komen”. Met het voorstel dat op tafel ligt, mag de gemeenteraad straks drie tot zes maanden op haar handen zitten, wachtend op het verlossende woord uit Brussel. Het zal gemeenten direct verlammen, want het dienstenverkeer raakt aan bijna alles: van toerisme tot belwinkels, van retail tot de timmerman.

Biharie : “Wij willen dat deze plannen voor extreme bemoeizucht van tafel gaan. Daarom moet de wethouder zo snel mogelijk de noodklok luiden bij de VNG en minister Eric Wiebes. Hij onderhandelt op dit moment in de Raad van Ministers. De VNG moet knokken voor de belangen van alle gemeentes van Nederland en nu in actie komen, voor het te laat is.”

Daarom hebben wij vragen gesteld:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN Apeldoorn, 12 Juli 2018

Betreft: De lange arm van Brussel

Geacht college,

In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies om eigen beleid te maken. Nu geldt dat een regel, wet of besluit, die raakt aan commerciële diensten, genotificeerd (gemeld) moet worden bij de Europese Commissie. Op dit moment kan de Commissie daarmee áchteraf besluiten dat iets in strijd is met de dienstenrichtlijn.

Dit wordt nu omgedraaid: nog voordat een besluit of maatregel wordt genomen, moet er dan toestemming zijn van de Europese Commissie. Minimaal drie maanden van tevoren moet een voorstel ter toetsing gemeld worden aan de Europese Commissie. Zolang zij dit bestudeert, mag de gekozen volksvertegenwoordiging nog géén besluit nemen (standstill-clausule).

Het belangrijkste bezwaar is dat de Commissie via de standstill-clausule direct ingrijpt in het democratisch proces. Mensen die op bepaalde maatregelen van de gemeente of provincie zitten te wachten, moeten rekening houden met een vertraging van drie, zes of meer maanden.

Onderhandelingen tussen de verschillende instellingen zullen naar verwachting in juli worden afgerond. Het Europees Parlement stemt er dan na de zomer over Dat leidt tot de volgende vragen:

1 Welke van onze gemeentelijke werkzaamheden vallen allemaal onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

2 Klopt het dat alle genomen besluiten die onder het dienstenverkeer vallen momenteel door de gemeente gemeld worden aan de Europese Commissie? Zo ja, om hoeveel meldingen per jaar gaat het? Zo nee, waarom niet?

3 Indien deze meldingen door de gemeente worden gedaan, hoeveel fte kost dat aan gemeenteambtenaren?

4 Bent u bekend met de wijziging van deze meldingsplicht (‘nofiticatieverplichting’) waarover momenteel wordt onderhandeld in de Europese Unie? Zo ja, vindt u het ook niet schokkend dat ze deze meldingsplicht nu drie maanden voor het besluit moet worden genomen al richting de Europese Commissie moet?

5 Betekent deze wijziging dat we voor ons bestemmingsplan/beslissing om belwinkels/kaaswinkels/coffeeshops uit het centrum te mijden eerst drie tot zes maanden moeten wachten op goedkeuring uit Brussel? Zo ja, deelt u mijn mening dat we dit niet mogen laten gebeuren?

6 Bent u het met mij eens dat dit gaat leiden tot ellenlange vertraging (drie tot zes maanden!) en dat dit het democratische proces van onze gemeenteraad ondermijnt?

7 Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat ons democratisch proces niet wordt lamgelegd? Bent u het ermee eens dat we bij de VNG en/of de minister aan de alarmbel moeten trekken? Zo ja, gaat u hierop zo snel mogelijk actie ondernemen?

8 Bent u het met mij eens dat het dwingende karakter dat ze willen introduceren gaat leiden tot hogere administratieve lasten en kosten voor de gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met mij eens dat de gemeente niet moet opdraaien voor bemoeienis van Brussel?

9 Kunt u een overzicht maken van de op stapel zijnde besluiten die onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen, zodat de gemeenteraad een beeld krijgt hoe verreikend dit is?

Met vriendelijke groet, Sunita Biharie fractievoorzitter SP Apeldoorn 

Reactie toevoegen

U bent hier