h

Geld voor zorg moet naar zorg en niet naar winsten

6 juli 2019

Geld voor zorg moet naar zorg en niet naar winsten

Foto: Rob Voss

Onlangs heeft het programma Pointer samen met Reporter radio en Follow the Money blootgelegd dat miljoenen euro’s aan zorggeld niet aan zorg wordt besteed maar terecht komen bij winsten van zorginstellingen. Ook in Apeldoorn kwamen zorgorganisaties Su International Zorg B.V. en Pento Stichting terecht op het landelijke lijstje van instellingen met hoge winsten. 

Het is absurd dat geld voor zorg niet naar de zorg gaat maar naar extreme winsten. Zorginstellingen worden gerund als commerciële bedrijven. Maar ze vergeten dat ze bestaan om voor mensen te zorg. Zorg waar wij met zijn allen voor betalen. Maar ondertussen worden er megawinsten gemaakt en dreigen in Apeldoorn kinderen, mensen met een beperking en ouderen de dupe te worden. Wat de SP betreft stopt dit nu.

De SP wil dat het afgelopen is met de winsten van zorgorganisaties en dat geld voor zorg voortaan helemaal naar zorg gaat. Ook willen ze dat onderzocht wordt hoeveel zorggeld er in Apeldoorn   wordt uitgekeerd als winst. Zeker met de tekorten op het budget voor de Wmo en de Jeugdzorg is dit belangrijk. We betalen niet voor winsten van bedrijven. We hebben elke cent nodig om goede zorg te verlenen. 

Sunita Biharie - Fractievoorzitter

De SP heeft samen met CU  naar aanleiding van het onderzoek vragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen over winsten in de zorg                                                     

Op 26 juni berichtte Pointer over megawinsten van zorgbedrijven, die mogelijk onrechtmatig tot stand komen[i].  Uit het gezamenlijke onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money, met gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen alleen al bij de 97 grootste zorgorganisaties werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en thuiszorg.

Zij constateren dat deze winsten mogelijk onrechtmatig tot stand zijn gekomen en dat de jaarrekeningen van deze instellingen zelden worden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro’s aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. Twee organisaties (Su International Zorg B.V. en Pento Stichting) op de lijst zijn in Apeldoorn actief . Uit de jaarrekeningen blijkt dat zij

in 2017 een gezamenlijk resultaat (voor belastingen) hebben geboekt van resp. €2.243.141,- en

€149.913,- : in totaal bijna 2,5 miljoen euro. Hun winstmarges bedroegen resp. 11,4% en 11,7%.

SP en de ChristenUnie maken zich zorgen over deze praktijken in onze gemeente: terwijl er enorme tekorten zijn op de zorg wordt er aan de andere kant grof geld verdiend hieraan, dit roept bij onze fracties vragen op.

 

 Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:

 

  1.  Is het college bekend met deze bevindingen van Follow the Money, KRO-NCRV's Pointer en Reporter Radio?

 

  1. Heeft de gemeente Apeldoorn contracten met de hierboven genoemde zorgaanbieders?

 

  1. Is het College het met de SP en CU-fractie eens dat zorggeld besteed moet worden aan zorg en niet aan winsten van zorginstellingen? Indien dit niet zo is, kunt u dit toelichten? Indien u het hiermee eens bent, bent u bereid hier consequenties aan te verbinden, zoals het als voorwaarde te stellen aan toekomstige contractering van zorgorganisaties dat geld bedoeld voor zorg aan zorg wordt besteed?

 

  1. In de lijst zoals gepubliceerd door Pointer met zorginstellingen die meer dan 10% winst maken staan zoals gezegd twee in Apeldoorn gevestigde zorgorganisaties op de lijst.

 

  1. In hoeverre betreft dit bedrag in 2017 en 2016 geld dat de gemeente Apeldoorn heeft betaald om zorg te verlenen? Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?

 

  1. Welke zorg had voor dit geld verleend moeten worden, en in hoeverre zijn zorgbehoevende mensen hiervan de dupe geworden? Kunt u dit toelichten? Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?

 

  1. Pointer heeft alleen de lijst met zorginstellingen gepubliceerd die meer dan 10% winst maken. Bent u bereid na te gaan hoe dit zit bij de andere zorgorganisaties die geld ontvangen van de gemeente Apeldoorn zodat inzichtelijk wordt hoeveel geld voor zorg niet naar zorg gaat, maar naar winsten van zorginstellingen? Kunt u dit toelichten?

 

  1. Hoe beoordeelt het college deze bedragen van zorggeld die niet naar zorg zijn gegaan zoals bekend gemaakt door Pointer in het licht van de tekorten op het budget voor de Wmo en de Jeugdzorg? Kunt u dit toelichten?

 

  1. Kijkt het college bij het contracteren van zorgaanbieders naar de financiële resultaten van

zorgaanbieders? Spelen bijvoorbeeld de in het verleden gemaakte winsten, beloningen voor

bestuurders en dividenduitkeringen aan aandeelhouders een rol?

 

  1. Deelt u de mening dat met het terugvorderen van dit geld en het tegengaan van toekomstige winsten een deel van het gat in de huidige zorgbegroting opgevuld zou kunnen worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het geld dat de gemeente heeft betaald voor zorg, maar dat niet aan zorg besteed blijkt te zijn, terug te vorderen van de zorgorganisaties die winsten maken met zorggeld van de gemeente Apeldoorn? Kunt u dit toelichten?

 

Reacties

Kijk even op pento.nl > nieuws

Overigens, ons even bellen vooraf had best gemogen.

Jeroen Taalman
Pento

Reactie toevoegen

U bent hier