h

Ook een zorgbuurthuis in Apeldoorn

6 juli 2019

Ook een zorgbuurthuis in Apeldoorn

Foto: SP

Ook een zorgbuurthuis in Apeldoorn

 

Constaterend dat,

  • Door het sluiten van de verzorgingshuizen veel ouderen geen andere keuze hebben dan thuis te blijven wonen, ook als zij zelf anders zouden willen of niet meer kunnen;
  • Het ministerie van VWS een Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’ heeft opgezet voor het realiseren van kleinschalige woonvormen waarbij de uitgangspunten van het Zorgbuurthuis zijn overgenomen;
  • Er in de periode 2019-2021 30 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor nieuwe woonzorgvormen binnen de Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’.

Overwegende dat,

  • Het Ministerie van VWS wil dat gemeenten een lokale aanpak ontwikkelen;
  • Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ouderen liever zo beschut zou willen wonen als in het verzorgingshuis, en deze behoefte dus ook onder Apeldoornse ouderen bestaat;
  • Het Zorgbuurthuis een keuze biedt die er nu voor veel ouderen niet is, namelijk het oud kunnen worden in een beschutte woonvorm;
  • Het Zorgbuurthuis in positieve zin een bijdrage kan leveren in het aanpakken van de woningnood in Apeldoorn, naast het aanpakken van eenzaamheid, het beter en efficiënter organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers.
  • In de Woonagenda ruimte is gecreëerd voor nieuwe (kleinschalig) woonvoorzieningen voor ouderen: er kunnen drie pilots starten en een zorgbuurthuis hierin past.

Verzoekt het college op

  • Om de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen in Apeldoorn nader uit te werken, hierbij de mogelijke extra gelden uit de landelijke actielijn wonen en zorg te betrekken en voor 1 januari 2020 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag,

S.Biharie  (SP Apeldoorn)

H.Wevers  (VSP)

A.Huigens   (GB)

T.Stam         (PvdA)

M.Moulijn   (PvdD)

H.van den Berge  (SGP)

P.de Groot (50+)

J.Bonenberg-Slagter (CDA)

H.Riezebos (CU) 

 

      

Achtergrondinformatie bij motie

Met het sluiten van de verzorgingshuizen is er een leemte ontstaan in de huisvesting van en zorg voor ouderen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, maar niet koste van alles. Dat is vooral vanwege de 24-uursalarmknop, dus de aanwezigheid van zorg, maar ook vanwege de gezelligheid, dus het sociale aspect. Bij veel ouderen ontstaat op een bepaald moment thuis het gevoel van onveiligheid. De angst om te vallen groeit, mensen worden eenzaam of de thuiszorg komt zo vaak langs dat het eigen huis een inloophuis wordt. In die situaties verlangen veel mensen naar een beschermde plek om te wonen. Om onder de mensen te zijn, om snel hulp te kunnen oproepen en om voorzieningen en zorg nabij te hebben. Maar voor ouderen die op zoek zijn naar een vorm van wonen en zorg lopen tegen het probleem aan dat deze na het sluiten van de verzorgingshuizen nauwelijks meer te vinden of niet voor iedereen toegankelijk zijn. Er is geen keuze meer. Daarom is het initiatief van het Zorgbuurthuis ontstaan. Oud worden in de eigen buurt, in een kleinschalige woonvoorziening dat zoveel mogelijk lijkt op thuis. Waar partners samen kunnen wonen en niet gedwongen gescheiden hoeven te leven omdat de één zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers bereid eten, en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het Zorgbuurthuis is geen blauwdruk, zodat lokale woon- en zorgwensen centraal kunnen staan. Wel zijn er uitgangspunten, waarbij veel mensen betrokken zijn geweest. Van zorgverleners tot de bestuurder van een woningcorporatie. Van een verpleeghuisarchitect tot aan zorgbestuurders. Van een filosoof tot wetenschappers. En natuurlijk ouderen zelf.

Inmiddels heeft Minister de Jonge het Zorgbuurthuis omarmd en benoemt het als “kansrijk”. De uitgangspunten van het Zorgbuurthuis gaan deel uitmaken van de landelijke actielijn wonen en zorg, waarvoor ook geld beschikbaar is gesteld waar ook de gemeente Apeldoorn aanspraak op kan maken.

 

Hier link naar SP-plan zorgbuurthuizen!!!

https://sp.nl/sites/default/files/zorgbuurthuizen_def.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier