h

Onderzoeken, conclusies en aanbevelingen

Overzicht van verrichte onderzoeken

Vanaf 1993 heeft de gemeente Apeldoorn verschillende onderzoeken laten verrichten naar de bodemgesteldheid van het Kanaalpark. In 1995 en 1997 concludeert de gemeente Apeldoorn dat de afdeklaag van het Kanaalpark vrijwel geheel uit schone grond bestaat en dat de grond slechts op enkele plaatsen licht verontreinigd is.

In 2000 echter wordt in het Verkennend Onderzoek Stortplaats Kanaalpark vastgesteld dat het potentiële risico van de afdeklaag sterk verhoogd is, dat voor het oppervlaktewater sprake is van een verhoogd risico en dat de potentiële risico’s voor het freatisch grondwater en het diepere grondwater van het eerste watervoerend pakket sterk verhoogd zijn. Het gebruik van het grondwater voor veedrenkingen en beregening wordt ontraden.

In de definitieve versie van het Nader Bodemonderzoek uit 2007 wordt deze conclusie afgezwakt. Er wordt dan gezegd dat de deklaag licht is verontreinigd met zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dat het grondwater licht is verontreinigd met barium, dat het oppervlaktewater van vijver 1 licht is verontreinigd met barium, chroom en cis 1,2 dichlooretheen en dat het oppervlaktewater van vijver 2 licht is verontreinigd met chroom.

Verder blijkt uit het Toetsingskader bodemkwaliteit uit 2013 dat in het grondwater een matig tot sterk verhoogd gehalte aan vinylchloride is aangetoond, evenals licht verhoogde gehalten aan barium, dichloorethenen en xylenen. De bron van de verontreiniging is onbekend. Als mogelijke bronnen worden genoemd de voormalige stortplaats Kanaalpark en verontreinigd kwelwater dat afkomstig is van een bron die ten westen van het Apeldoorns kanaal zou liggen. Op basis daarvan wordt aanbevolen dat de gemeente Apeldoorn onderzoek laat verrichten naar de herkomst van de verontreiniging met vinylchloride in het grondwater.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt in het Toetsingskader bodemkwaliteit en in de Kwaliteitsborging geconcludeerd dat de onderzoekslocatie verdacht is en dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Derhalve wordt de gemeente Apeldoorn geadviseerd om het grondwater ter plaatse niet te gebruiken omdat dit mogelijk kan leiden tot risico's voor de volksgezondheid en om een onderzoek te verrichten naar de herkomst van de verontreiniging met vinylchloride in het grondwater.

Behalve de gemeente Apeldoorn heeft ook de provincie Gelderland onderzoek laten verrichten naar de bodemgesteldheid van het Kanaalpark. In haar aan de gemeente Apeldoorn gerichte Conclusiebrief van 8 februari 2006 concludeert de provincie Gelderland dat sprake is van een voormalige stortplaats die zij beschouwt als een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat sprake is van een ernstige verontreiniging van het grondwater. De provincie Gelderland waarschuwt daarom dat het gebruik van of contact met het verontreinigde grondwater risico's met zich mee kan brengen en dat onttrekking tot gevolg kan hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt.

 

Mogelijke schadelijke effecten voor de volksgezondheid

Volgens het in de Verenigde Staten gevestigde Center for Disease Control and Prevention kunnen de in de grond van het Kanaalpark aangetroffen stoffen schadelijke effecten hebben voor de volksgezondheid.

Chroom is onder bepaalde omstandigheden brandbaar. Inademing kan leiden tot hoesten. Verder kan het lijden tot rode ogen: www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0029.html.

Vinylchloride (monochlooretheen) is uiterst ontvlambaar en gas- en luchtmengsels zijn ontplofbaar. Inademing kan leiden tot duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn en bewusteloosheid. Bij contact met de vloeistof kan de huid bevriezen. Verder kan het lijden tot rode ogen en oogpijn: www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0082.html.

Dichlooretheen is zeer ontvlambaar en damp- en luchtmengsels zijn ontplofbaar. Inademing kan leiden tot hoesten, keelpijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven, slaperigheid, zwakte en bewusteloosheid. Verder kan het lijden tot een droge huid, tot rode ogen en oogpijn en tot buikpijn: www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0436.html.

Xyleen is ontvlambaar en boven de 27 graden Celsius kunnen ontplofbare damp- en luchtmengsels worden gevormd. Inademing kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid en hoofdpijn. Verder kan het lijden tot een droge en rode huid, tot rode ogen en oogpijn en tot buikpijn en een brandend gevoel in de maag: www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0085.html.

Barium is ontvlambaar. Fijn verspreide deeltjes vormen ontplofbare mengsels aan de lucht. Inademing kan leiden tot hoesten en keelpijn. Verder kan het leiden tot een rode huid en tot rode ogen en oogpijn: www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut1052.html. Encyclopedie Wikipedia voegt daaraan toe dat alle in water en zuur oplosbare bariumverbindingen zeer giftig zijn omdat zij kunnen leiden tot het opzwellen van de hersenen en lever en schade aanrichten in de nieren en het hart. Grote hoeveelheden kunnen verlamming en zelfs de dood tot gevolg hebben. nl.wikipedia.org/wiki/Barium Doordat Wikipedia een door leken samengestelde encyclopedie is, is niet zeker dat de informatie die daar wordt gegeven de reële gevaren van barium correct weergeven.

 

Wat U zelf kunt doen

Zoals gezegd heeft wethouder Prinsen ons verteld dat er behalve het Kanaalpark nog minstens vijftien andere verontreinigde locaties zijn in de gemeente Apeldoorn. Doordat de wethouder weet dat die vijftien locaties er zijn, kan men ervan uitgaan dat daarnaar al onderzoek is verricht en dat die locaties zijn gedocumenteerd.

Als U wilt weten of Uw woning op één van die locaties ligt, gaat U naar de website www.bodemloket.nl van Rijkswaterstaat. Als U daar het adres of de postcode intoetst, krijgt U een kaart te zien waarop is aangegeven of voor zover bekend op die plek de grond vervuild is. Mocht dat zo zijn, dan is de locatie van Uw woning rood gemarkeerd. Die rode markering betekent dat reeds onderzoek is uitgevoerd en dat verder onderzoek noodzakelijk kan zijn.

Indien de locatie van Uw woning of de directe omgeving daarvan rood gemarkeerd is, verzoeken wij U om ons dat te laten weten, zodat wij een overzicht krijgen van alle verontreinigde locaties in de gemeente Apeldoorn. Dat kan via het bekende e-mailadres apeldoorn@sp.nl. Verder verzoeken wij U om ons via dat e-mailadres te informeren over problemen die verband zouden kunnen houden met de giftige stoffen die in de bodem van het Kanaalpark zijn aangetroffen. Dit kunnen gezondheidsproblemen zijn, maar bijvoorbeeld ook problemen bij de koop of verkoop van Uw woning. Voor eventuele latere procedures is het van belang dat U het mogelijke verband tussen de door U geconstateerde problemen en de verontreinigde bodem kunt onderbouwen met verklaringen van de huisarts of een andere zorgverlener, met documenten van de (mislukte) koop of verkoop van Uw woning, et cetera.

Voor wat betreft zo’n eventuele procedure wijst de SP Apeldoorn U er op dat de provincie Gelderland in haar aan de gemeente Apeldoorn gerichte Conclusiebrief van 8 februari 2006 benadrukt dat als de verontreiniging zich verspreidt naar andere terreinen de eigenaren daarvan de gemeente Apeldoorn aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die zij daardoor lopen. En als de gemeente Apeldoorn die grond wil verkopen moet zij de verontreiniging melden aan de kopers. Doet zij dat niet dan kan de koper eventuele schade op de gemeente Apeldoorn verhalen. Ook kan de koper dan een ontbinding van de koopovereenkomst eisen.

 

Wat U van de SP Apeldoorn kunt verwachten

De SP Apeldoorn helpt U desgewenst bij het starten van juridische procedures en voor zover nodig bij het vinden van deskundigen voor uw specifieke probleem. Daarvoor kunt U onze juridisch adviseur rechtstreeks benaderen via: emailadres ta_beetstra@hotmail.com .

Verder zet de SP Apeldoorn op basis van al het door U verstrekte materiaal de gemeente Apeldoorn voortdurend onder druk om concrete maatregelen te nemen en ziet zij er op toe dat eventuele toezeggingen ook worden nagekomen. Ten slotte zal de SP Apeldoorn U op deze website en op een te zijner tijd te organiseren informatieavond informeren over de aard en omvang van de gifproblematiek in de gemeente Apeldoorn.

 

U bent hier