h

Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

 #SamenVoorElkaar

Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort

Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Stem voor, 
Stem SP 

 

Voor meer zeggenschap voor de inwoners

Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. We stoppen daarom met de uitverkoop van publieke diensten, maar maken de overheid wel efficiënter. De bijzondere voorrechten van politici, zoals de riante wachtgeldregeling, leggen we aan banden en we stoppen met het nodeloos inhuren van dure externe medewerkers bij de overheid. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt: zij weten het beste wat wel en wat niet werkt.

 • Wij zijn voor gemeentereferenda

De burger krijgt inspraak voordat de gemeente beslissingen neemt die burgers aangaat. Wij denken daarbij aan (grote) uitgaven, subsidies of zogenoemde ‘prestigeprojecten’. Naast het raadgevend referendum, zijn wat ons betreft het correctief-, of keuzereferendum alsmede een volksinitiatief hiervoor goede middelen. 

 • Wij zijn voor een Gemeentelijke ombudsman

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en wordt benoemd door de gemeenteraad. Hij onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders.

 • Wij zijn voor het stoppen van “Prestigeprojecten”

‘Giro’ of meer investeren in breedtesport? Grote uitgaven aan zogenoemde ‘prestigeprojecten’ drukken hoe dan ook op de totale gemeentebegroting. Deze ‘prestige-uitgaven’ kunnen niet meer besteed worden aan zaken die echt nodig zijn voor de burger.

 • Wij zijn voor de Roemernorm

In veel gemeenten heeft de decentralisatie geleid tot meer inhuur van dure externe medewerkers, dit geldt ook voor de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft de afgelopen jaren meer dan 15% van de totale loonkosten uitgegeven aan het inhuren van externen. De SP wil dat er voor de gemeente Apeldoorn ook de “Roemernorm” ingevoerd gaat worden, net als voor de ministeries. Deze norm houdt in dat er maximaal 10 % procent van de totale personeelskosten mag worden uitgegeven aan externe deskundigen en adviseurs.

 • Wij zijn voor kortere lijnen tussen het gemeentehuis en de burgers

Er wordt nu (online) door de gemeente gecommuniceerd, maar de afstand is groter geworden en de bereikbaarheid lastiger. De afstand tussen stadhuis en burgers moet kleiner worden, door het stadhuis toegankelijker te maken. Enkel online afspraken maken werkt niet voor iedereen. Wij pleiten voor een open loket in het stadhuis dat zonder afspraak toegankelijk is.

 

Voor iedereen de basisbehoefte

Wij willen dat iedereen naar vermogen kan meekomen in de samenleving. We willen eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen. De SP wil ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan.

 • Wij zijn voor extra ondersteuning van de minima

De SP wil een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten.

 • Wij zijn voor eerlijke verdeling van gelden

Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

Er wordt maximaal ingezet op armoedebeleid. Sportkleding en schoeisel worden extra vergoed, omdat de ervaring is dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan sport.

 • Wij zijn voor korte procedures

Gemeente Apeldoorn moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan door goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures (ook via internet). Ook willen we voorkomen we dat mensen kosten moeten voorschieten.

 • Wij zijn voor een serieuze aanpak van kinderarmoede

Kinderen die in armoede wonen moeten worden geholpen, niet alleen met “lapmiddelen”. Er moet voor deze kinderen gekeken worden hoe de leefsituatie (thuis/leefomgeving) verbeterd kan worden.

 • Wij zijn voor werkgelegenheid voor iedereen

We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren.

De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal vijf procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken.

De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als leerwerkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’).

 • Wij zijn voor re-integratie en participatie

Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken worden voor werkloze minima vergoed.

Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten. Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen.

Voorkomen moet worden dat de gemeente alleen maar geld steekt in mensen die kunnen uitstromen naar normaal betaald werk. Een groot deel van de mensen met een uitkering uit de Participatiewet maakt minder kans op de arbeidsmarkt. Gemeenten moeten ook hen perspectief bieden op zinvolle activiteiten.

We willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze re-integratietrajecten. Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering.

 • Wij zijn voor goede schuldhulpverlening.

Dat betekent: laagdrempelig en zonder wachtlijsten, met aandacht voor het voorkomen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus juichen wij niet toe.

Wij pleiten voor een (witte en zwarte) lijst van bewindvoerders: er wordt alleen doorverwezen naar bewezen bonafide bewindvoerders.

Kwijtschelden van schulden en overname van schulden door de gemeente tegen lage rente kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoge maatschappelijke kosten van schuldsanering en aan het handelingsperspectief van mensen met problematische schulden.

 • Wij zijn voor voorkomen van huisuitzetting

Als er sprake is van een huurachterstand mag er geen huisuitzetting plaatsvinden in geval van ‘niet kunnen’ betalen.

 • Wij zijn voor uitbreiding van het afsluitverbod

De “Wijn-regeling” is een afsluitverbod van elektriciteit en gas voor de winterperiode. Dit afsluitverbod geldt voor de periode 1 oktober tot 1 april. Deze regeling moet worden uitgebreid naar het gehele jaar. Zo is er tevens gedurende het hele jaar een signaleringsfunctie, waardoor mensen met schuldproblemen sneller in beeld komen.

 • Wij zijn voor afschaffen van eigen bijdrage op scholen

De SP is van mening dat openbare scholen geen eigen bijdrage van de ouders mogen vragen. Waar toch een eigen bijdrage gevraagd wordt, zouden gezinnen met een minimaal inkomen moeten worden vrijgesteld. Passende opleidingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleinere beurs

 • Wij zijn voor OV voor een piek

Wij zouden graag zien dat in de stadsbussen weer een eurokaartje beschikbaar komt.

 

Voor menselijke zorg

Als het aan de SP ligt dan gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. Niet concurrentie en winstbejag maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten horen centraal te staan. We willen professionals in de zorg meer ruimte geven om hun werk te doen. Daarom snijden we in bureaucratie: minder formulieren, minder indicaties, minder keurmerken en minder managers. Wij willen geen tweedeling maar juist gelijke toegang voor iedereen tot de zorg. Ziek zijn is geen keuze en daarom schaffen we het eigen risico af.

 • Wij zijn voor meer controle op zorgtaken

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij gemeenten. We willen dat de gemeente meer mogelijkheden krijgt om organisaties die gemeentelijke zorgtaken uitvoeren beter te kunnen controleren.

 • Wij zijn voor loonstop bij subsidie

Meer verdienen dan de wethouder? Dan geen subsidie. Bestuurders van instellingen die gemeentelijke subsidie krijgen, verdienen niet meer dan een wethouder. Wie ervoor kiest om hogere beloningen te geven, krijgt geen geld meer van de gemeente. Op deze manier bespaart de stad geld en betalen wij niet mee aan hoge salarissen bij instellingen.

 • Wij zijn voor samenwerking

De zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van samenwerking met aanbieders zonder winstoogmerk. Zorginstellingen gaan samenwerken om de zorg beter en effectiever te maken. 

 • Wij zijn voor zorg voor iedereen

Iedereen heeft recht op zorg. De SP pleit er dan ook voor dat mensen uit Apeldoorn met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum recht hebben op een zorgverzekering zonder eigen risico.

 • Wij zijn voor oormerken van onze gelden

We oormerken onze zorggelden. Zo voorzien we dat niet-uitgegeven budget beschikbaar blijft voor zorg.

 • We zijn voor kortere wachtlijsten

Wachtlijsten in de zorg zouden er niet moeten zijn, met name in de GGZ moeten de wachtlijsten zo snel mogelijk worden weggewerkt.

 • We zijn voor kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk

Geen grote kantoren, maar kleine en toegankelijke voorzieningen in de wijk. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente.

Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg.

 • Wij zijn voor WMO-loketten in de wijk

Je moet in je eigen wijk naar het WMO-loket kunnen voor vragen over de zorg. Het WMO-loket krijgt ook de verantwoordelijkheid om mensen vroegtijdig in te lichten wanneer zij een herindicatie aan moeten vragen.

 • We zijn voor afschaffing van de eigen bijdrage in de WMO

80 procent van de mensen die gebruik maken van de WMO heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien we dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen. We stellen voor om de eigen bijdrage in de WMO af te schaffen.

 • We zijn voor eigen deskundigheid

Ervaren beroepskrachten, zoals de wijkverpleegkundigen, hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen welke zorg nodig is. Wij pleiten er voor dat deze medische- en zorgprofessionals de indicaties stellen.

 • We zijn voor overname van personeel

Bij een faillissement of een nieuwe gunning ontstaat vaak discussie over de overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op onder het personeel. Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Dit is vast te leggen in de aanbestedingsvoorwaarden.

 • Wij zijn voor onze mantelzorgers

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter, hierdoor raken zij overbelast. De gemeente moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Mantelzorgers moeten een gepaste vergoeding krijgen.

 • Wij zijn voor kosteloos parkeren bij het ziekenhuis

 

voor de jeugd, voor de toekomst

De huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden. Het geld wordt geoormerkt. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor hun jeugdzorgtaak. Ieder kind verdient een goede school en de beste (jeugd)zorg. De SP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is.

 • Wij zijn voor een Kinderombudsman

Verschillende organisaties hebben een klachtencommissie. Deze is echter niet altijd even onafhankelijk. Daarom pleit de SP voor een gemeentelijke kinderombudsman.

 • Wij zijn voor meer samenwerking in de jeugdzorg

Het jongerenwerk in de wijk en schoolmaatschappelijk werk op de school werken intensief samen om zo een sluitende preventieve aanpak te bewerkstelligen.

Hoe minder lagen, hoe meer geld naar de uitvoering: jeugdwerkers staan met de voeten in de klei en werken zowel operationeel als beleidsmatig; dat scheelt een managementlaag.

De (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van samenwerking  en niet op basis van concurrentie. We gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk.

We pleiten voor een soepele en korte afstemming binnen de financiële en administratieve keten van de jeugd(zorg). ‘Vaste’ contactambtenaren die in contact staan met het ‘veld’ zorgen voor een snellere afstemming tussen praktijk en beleid. Bij ernstige crises heeft één gemeenteambtenaar de regie.

 • Wij zijn voor meer bedden

Er mogen geen jongeren meer op straat slapen, opvang is een prioriteit in de regio. Wij willen in Apeldoorn meer bedden voor dak -en thuisloze jongeren. Wij vinden dat er rekening gehouden moet worden met de locatie waar deze opvang is. Ook vinden wij dat er een mogelijkheid moet zijn voor jongens en meisjes om apart te slapen.

Naast opvang voor dak- en thuisloze jongeren moet er ook genoeg begeleiding blijven zoals het Outreachend team.

Wij vinden dat er genoeg kamers beschikbaar moeten zijn voor jongeren die uit instellingen komen of van de straat komen.

 • Wij zijn voor meer kwaliteit

Nog steeds vallen jongeren die achttien worden tussen wal en schip van de jeugd- en volwassenzorg. De gemeente heeft de regie en de verantwoordelijkheid bij deze overgang van zorg. Zij dient hier meer op te sturen.

Samen met jongeren kijken naar de behoefte van jongeren zorgt voor minder overlast. Er moeten niet alleen bekeuringen worden opgelegd, er moet ook gekeken worden naar structurele oplossingen, door bijvoorbeeld beter af te stemmen met verschillende mensen in de keten rondom de jongeren.

Wij vinden dat elke instelling of organisatie die samenwerkt met jongeren een onafhankelijke klachtencommissie moet hebben.

Het is belangrijk dat er geen financiële drempels of wachtlijsten zijn of ontstaan. Kinderen met (dreigende) ontwikkelingsachterstanden moeten hier, in een vroeg stadium, goed in kunnen worden begeleid.

Het JIP moet minimaal 5 dagen per week open blijven en krijgt samen met de gemeente een coördineerde functie ten aanzien van schooluitval, dakloosheid et cetera.

 • Wij zijn voor meer preventie

Preventieve zorg is erg belangrijk. Wij willen dat hier veel meer op ingezet gaat worden. Real X heeft zich hierin al bewezen. We pleiten dan ook voor een structureel budget voor dergelijke initiatieven.

Jongerenwerkers moeten genoeg tijd en mogelijkheid krijgen om de jongeren op te zoeken. Op deze manier komt de jongerenwerker naar jongere en niet andersom, dit zorgt voor een eerdere signalering, waardoor het makkelijker wordt om preventief te werken. De kans op schooluitval en criminaliteit wordt zo kleiner.

De komst van jeugdboa’s mag niet ten koste gaan van jongerenwerkers en andersom. Handhaving en begeleiding dienen elkaar aan te vullen.

 • Wij zijn voor meer inspraak voor de jeugd

Een jongerenplatform is een goed initiatief. De gemeente doet zijn uiterste best om meer jongeren hierbij te betrekken en niet alleen de jongeren die vanuit zichzelf aangeven geïnteresseerd te zijn. Juist de jongeren die nu het gevoel hebben dat de politiek ver van hen afstaat zijn goede informatiebronnen.

 

Voor een gelijkwaardige samenleving zonder racisme, discriminatie en uitsluiting

Terwijl mensen geconfronteerd worden met racisme, discriminatie, verarming en uitsluiting probeert een minderheid een verdeelde samenleving te creëren waarin het recht van de sterkste geldt. Wij zijn het meer dan zat om met elkaar te concurreren en willen laten zien dat het anders kan. Wij bundelen de krachten voor sociale politiek en maken een vuist tegen racisme, discriminatie en uitsluiting; daar maken wij ons hard voor.

 • We zijn voor samen leven

We accepteren geen discriminatie en uitsluiting en kiezen radicaal voor samen werken, leven en naar school gaan. We pleiten voor gemengde en goede wijken en scholen.

Segregatie, de scheiding tussen mensen op basis van hun afkomst, wordt aangepakt. De gemeente zet zich in voor gemengde buurten en gemengde scholen.

 • Wij zijn voor een sociaal Nederland

Wij geloven in en knokken voor een sociaal Nederland met een veilige en zekere toekomst voor al onze kinderen. Wij staan pal voor mensenrechten.

 • Wij zijn voor een eerlijke werkplek

We willen een einde aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Met bedrijven die discrimineren werken wij als gemeente niet meer samen.

Iedereen heeft recht op een stageplek. Geen stage kunnen vinden om afkomst, religie of andere discriminatie veroordelen wij keihard. Wij vinden dat de gemeente hier hard in moet optreden en samen met scholen moet kijken naar een oplossing zodat iedereen een stageplek kan krijgen.

 • Wij zijn voor meer gelijkwaardigheid

Niemand mag aangehouden worden vanwege zijn huidskleur of klasse en geen enkele jongere mag worden gediscrimineerd bij het uitgaan. Agenten mogen alleen iemand staande houden wanneer daar een duidelijke aanleiding voor is.

 • Wij zijn voor duidelijk beleid

Er komt een visie rondom integratie, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Er moet duidelijk beleid komen in het bestrijden van racisme en discriminatie.

Meldpunt Art1 moet zelfstandig worden. Ook moet er meer gedaan worden aan het bekendmaken van de mogelijkheid van melden van discriminatie en van de rechten van mensen die te maken krijgen met discriminatie en racisme.

 • Wij zijn voor het rolmodel

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een aannamebeleid dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale bevolking.

Diversiteit bij de politie is van groot belang zodat veel meer burgers zich herkennen in en kunnen spiegelen aan de politie. Maatregelen voor een meer diverse politie verdienen daarom alle steun.

Apeldoorn, als huisvester van de politieacademie, gaat een voorbeeldrol spelen in het tegengaan van etnische profilering bij de politie.

 • Wij zijn voor een acceptatieplicht van scholen

Basisscholen gaan werken met een centrale inschrijving (naar Nijmeegs model) inclusief acceptatieplicht. Zo maken we werk van gemengde scholen en bouwen we aan een generatie die wars is van discriminatie en diversiteit omarmt.

 • We zijn een LHTBTQIA-gemeenschap

We stimuleren het oprichten van GSA’s (gay and straight alliances) op scholen. We introduceren een roze zaterdag in Apeldoorn, waarbij de LHBTQIA gemeenschap de mogelijkheid krijgt om hun trots te laten zien.

 • We zijn voor discriminatie-vrij sporten

Er wordt voor sportclubs en lokale verenigingen, die gemeentelijke subsidie ontvangen, in overleg met hen een anti-racisme en -discriminatiecode opgesteld, waarnaar men dient te handelen.

 • Wij zijn voor toegankelijk openbaar vervoer

Wij vinden dat iedereen die niet valide is net zoveel recht heeft op toegankelijkheid van het OV, voorzieningen en openbare ruimtes.

 • Wij zijn voor kleinschalige opvang van asielzoekers

We pleiten ervoor deze opvanglocaties meer te verdelen in de stad, rekening houdend met de grootte van een dorp of wijk. Geef bewonerscomités inspraak in hoe de opvang eruit komt te zien. Ons advies: verbeter voorzieningen die overbelast raken zoals openbaar vervoer en laat asielzoekerscentra gebruik maken van het lokale bedrijfsleven, zodat opvang iedereen ten goede komt.

Het AZC op het GGNET terrein houdt de gemoederen bezig. De SP is voor goede duidelijke informatie naar de burgers toe. Mensen opvangen doe je samen. De SP is voor openheid en duidelijkheid over het AZC.

 • Wij zijn voor inburgering als gemeentetaak

De SP vindt dat de inburgering weer een wettelijke taak van de gemeente moet worden. SP is voor meer inzet gericht op de beheersing van de Nederlandse taal.

 

Voor mens, dier en milieu

Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en met de natuurlijke omgeving omgaan. Dierenmishandeling moet stevig worden aangepakt. In de Grondwet moet een zorgplicht voor dieren worden opgenomen. De bio-industrie gaat zo spoedig mogelijk op de helling. Dierenwelzijnsnormen worden flink verscherpt. De SP is voor boerenlandbouw en niet voor doorgeschoten industrialisatie van de agrarische sector met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen. Wij zien veel meer in de komst van kleinschalige biologische veehouderij.

 • Wij zijn voor actie tegen de uitbreiding van Lelystad Airport

Hiervoor werken we samen met de Tweede Kamerfractie, provincies en andere afdelingen. Wij vinden dat winsten van bedrijven nooit vóór mensen, dieren en milieu mogen gaan.

 • Wij zijn voor kleinschalige biologische veehouderij in Apeldoorn

In Apeldoorn-Noord zijn plannen een mega-geitenstal te bouwen, dit is voor zowel mens als dier niet wenselijk. Ten eerste vanwege het dierenleed dat zoveel dieren op een dergelijk kleine oppervlakte bij elkaar teweegbrengt. Ten tweede zijn er diverse gezondheidsrisico’s aan verbonden zoals fijnstof en de Q-koorts. Wij zien veel meer in de komst van kleinschalige biologische veehouderij. Om dit te stimuleren kiezen we voor belastingvoordeel voor kleinere veehouderijen.

 • Wij zijn voor afschaffing van plezierjacht

Wij vinden het niet nodig om voor je plezier dieren te doden. Wij willen daarom iedere vorm van plezierjacht verbieden.

 • Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting.

De inkomsten van de hondenbelasting komen ten gunste van de algemene middelen en worden niet gebruikt voor voorzieningen van hondenbezitters. Dit is oneerlijk, omdat bezitters van andere dieren ook geen belasting betalen. Daarom wordt de hondenbelasting afgeschaft.

 • Wij zijn voor meer (dieren)educatie

Apeldoorn heeft met de Apenheul een belangrijke taak op educatief gebied ten aanzien van dierenwelzijn. Dit willen we dit de aankomende jaren verder verbeteren.

 • Wij zijn voor dierenwelzijn

We willen dat de wijkagent meer taken krijgt om dierenwelzijn beter te garanderen.

 • Wij zijn voor afval scheiden en tegengaan van zwerfvuil

Wij vinden dat zwerfafval moet stoppen. Wij pleiten ervoor dat dit tegengegaan wordt door mensen te stimuleren. Geen extra kosten dus voor de bewoners en meer ondergrondse containers die vaker geleegd worden

Burgerinitiatieven zoals de Stadsakkers ondersteunen wij.

 

Voor betaalbaar en duurzaam wonen

In zes jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden, huurders krijgen daarom een huurverlaging. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen. De SP vindt het belangrijk dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. We stimuleren corporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en onderhoud van betaalbare woningen en om meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt.

 • Wij zijn voor een stop op verhoging van de huurprijzen

Door het beleid van de rijksoverheid zijn de woonlasten (huur en energie) de afgelopen jaren enorm gestegen. Wij zetten ons in om dat tij te keren.

 • Wij zijn voor meer zeggenschap en lagere lasten voor huurders

Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen en over huurverhogingen.

Er zijn veel huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot het inkomen. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens, de zogenoemde ‘dure scheefwoners’, huurkorting krijgen. Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt wat ons betreft zonder huurverhoging.

Er worden afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging over het beperken van huurverhoging, het aanbod van betaalbare woningen en een maximum huurprijs.

De rioolheffing wordt eerlijker verdeeld door die te relateren aan de waarde van het huis.

 • Wij zijn voor kortere wachtlijsten

Er is zijn wachtlijsten voor huurwoningen in Apeldoorn. De plannen om dit op te lossen door bestaande sociale woningen duurder te maken is geen oplossing.

 • Wij zijn voor voldoende (sociale) woonruimte

De SP wil dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk nieuwbouwproject. Zo zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen. We werken aan een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken.

Er moet passende en betaalbare woonruimte komen voor jongeren. Niet alleen voor studenten, maar ook voor jongeren met een uitkering.

De voorraad sociale huurwoningen mag niet verminderen. Verkoop van huurhuizen mag daarom alleen plaatsvinden in wijken waar het aandeel sociale huur nu erg hoog is. Sloop van sociale huurhuizen voorkomen we als renovatie een reële optie is. We stimuleren gemengde wijken.

 

Voor goed onderwijs voor iedereen

De SP wil beter onderwijs dat kinderen alle kansen biedt, ongeacht je afkomst of de dikte van de portemonnee van je ouders. De SP wil dat het speciaal onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen die dat nodig hebben. De SP is voorstander van gemengde scholen. Daartoe dienen basisscholen afspraken te maken met gemeenten. De kinderopvang moet weer een publieke voorziening worden.

 • Wij zijn voor goed onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst. Daarom wil de SP dat kinderen samen naar school gaan, ongeacht hun geloof, de afkomst van hun ouders of hun beperking.

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zichzelf goed kunnen redden binnen de samenleving en zichzelf kunnen ontplooien. De gemeente moet helpen voorkomen dat kinderen en jongeren vastlopen op school.

 • Wij zijn voor een conciërge op iedere basisschool

De SP wil dat er op iedere school een conciërge terugkeert voor toezicht en het dagelijks onderhoud van gebouwen en pleinen.

 • Wij zijn voor 'Samen naar school'

‘Weer samen naar school’ werkt alleen als scholen voldoende in staat zijn om leerlingen die extra hulp nodig hebben goed te begeleiden. Daarvoor zijn goede faciliteiten een noodzakelijke voorwaarde.

De SP wil dat kinderen samen naar school gaan en niet apart. De gemeente kan daar een plan voor maken en ouders beter voorlichten over de schoolkeuze. Scholen mogen kinderen niet afwijzen op basis van geloof, afkomst of beperking.

 • Wij zijn voor een ‘perspectiefjaar’

Kwetsbare jongeren zijn een grote zorg. Jongeren zonder startkwalificatie missen de aansluiting op de arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).

 • Wij zijn voor de aanpak van (vroegtijdige) schooluitval

Alle mogelijkheden die er zijn om schooluitval en voortijdig schoolverlaten te voorkomen, moeten benut worden. Schooluitval bestrijden we door met alle partijen beter samen te werken, met intensievere begeleiding en met lessen die meer aansluiten op de werkpraktijk.

 • Wij zijn voor betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven

Van het bedrijfsleven worden meer initiatieven gevraagd op het gebied van stagemogelijkheden, scholing, bijscholing en omscholing van (aanstaand) personeel.

Opleidingen moeten beter inspelen op de vraag naar arbeidskrachten, bijvoorbeeld door technische opleidingen in het beroepsonderwijs te stimuleren.

 • Wij zijn voor meer continuïteit

Scholen moeten meer aandacht besteden aan passende lesroosters. Ook moeten zij ervoor zorgen dat er continuïteit is in het geven van lessen. Ook bij uitval moeten zij zorgen voor voldoende capaciteit om de  continuïteit te waarborgen.

 • Wij zijn voor meer aandacht voor belangrijke onderwerpen uit het verleden

Wij vinden dat er op scholen meer aandacht moet komen voor belangrijke onderwerpen uit het verleden en heden, zoals slavernij en apartheid. Dit draagt eraan bij dat we elkaar beter begrijpen.

We pleiten voor een structurele inpassing van lespakketten over bovenstaande thema’s, bijvoorbeeld “Een kwestie van kleur”; Amnesty Nederland.

 • Wij zijn voor een duidelijke koppeling tussen onderwijs en zorg

Een intensievere samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk werk op de scholen en (outreachend) jongerenwerk in de wijk moet leiden tot een sluitende aanpak tegen schooluitval en minder intensieve zorg binnen de geïndiceerde jeugdhulpverlening.

 • Wij zijn voor meer toegankelijkheid

Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn basisvoorzieningen die in elke wijk aanwezig horen te zijn. Kinderen hebben recht op toegang tot een peuterspeelzaal of kinderopvang.

 

Voor sport en beweging voor iedereen

Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en minder sociale uitsluiting. We investeren daarom in breedtesport in de wijken. Jongeren, volwassenen en mensen met een beperking krijgen alle mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan sport.

 • Wij zijn voor breedtesport

Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen en scholen, worden opengesteld voor sport.

Er komen aangepaste sportmogelijkheden in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en blijven daarmee langer zelfstandig.

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.

 • Wij zijn voor schoolzwemmen

Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Kinderen horen zoveel mogelijk het zwem-ABC te halen om ook veilig in open water te kunnen zwemmen. Daarom wordt voor alle scholen het schoolzwemmen gesubsidieerd.

 • Wij zijn voor een eerlijke verdeling van het sportbudget

Topsportevenementen zoals Giro d’Italia moeten niet met gemeenschapsgeld worden betaald. Gemeenschapsgeld moet ingezet worden voor breedtesport en sportverenigingen.

 • Wij zijn voor meer groen in nieuwe wijken

Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen en sport- en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen.

 

Voor een veilige buurt en veilige stad

We moeten crimineel gedrag aanpakken, veilige buurten en speelplekken bouwen en zinloos geweld voorkomen. Wanneer de verbondenheid tussen mensen weggeslagen wordt komen mensen tegenover elkaar te staan. En als buren elkaar niet meer kennen, omdat iedereen hele dagen druk is, dan wordt het moeilijker om naar elkaar om te kijken en de drempel om de ander te besodemieteren wordt lager

 • Wij zijn voor een veilige buurt

Verkeersveiligheid rondom scholen blijft een belangrijk punt. Kinderen moeten veilig de school kunnen bereiken en verlaten.

Daarnaast moeten bewoners van een straat verzoeken in kunnen dienen voor veiligheidsmaatregelen in de buurt. Denk aan drempels, verlichting en dergelijke. Er komen buurtbudgetten beschikbaar om deze verzoeken in te willigen.

Van belang is dat wijkagenten in staat worden gesteld om voeling te houden met de inwoners van de wijk, zo min mogelijk buiten hun wijk werken en zo min mogelijk achter het bureau hoeven werken.

 • Wij zijn voor legalisering van softdrugs

De verkoop en teelt van softdrugs voor de Apeldoornse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie dat gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen, maar het niet geteeld mag worden moet een einde komen. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Zo worden kwaliteitscontroles in coffeeshops mogelijk en voorkomen we dat de georganiseerde misdaad floreert bij de verkoop en handel in illegale drugs.

 • Wij zijn voor het monitoren van politieoptredens

Het monitoren van politieoptredens is de enige manier om inzichtelijk te maken dat de politie etnisch profileren terugdringt en dat politiecontroles bewezen effectief zijn.

 • Wij zijn voor cameratoezicht

Indien nodig worden camera’s in de binnenstad opgehangen. Camera’s kunnen zien maar niet optreden. Daarom mogen camera’s nooit worden opgehangen ter vervanging van politieagenten. De beelden op de camera’s worden alleen gebruikt door politie en na korte tijd vernietigd om de privacy te bewaken.

U bent hier