h

SP: Komst AGOVV-stadion in natuurgebied onwaarschijnlijk

18 september 2007

SP: Komst AGOVV-stadion in natuurgebied onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat het nieuwe stadion van de Apeldoornse voetbalclub AGOVV kan komen in een bosgebied aan de Europaweg in Apeldoorn. Dat valt af te leiden uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP- statenlid Toine van Bergen aan het Gelderse provincie bestuur.

Omdat het gebied beschermd is door Europese natuurbeschermingsregels mag de natuur niet aangetast worden tenzij er grote maatschappelijke belangen zijn en het stadion nergens anders kan worden gebouwd. Uit de antwoorden blijkt in ieder geval dat er ook nog andere plaatsen zijn die mogelijk geschikt zijn.

Hieronder de vragen van de SP en de antwoorden van het college van gedeputeerde staten van Gelderland.

1. Bent u op de hoogte van de plannen van voetbalclub AGOVV om een nieuw stadion in Apeldoorn te realiseren?
Ja.

2. Bent u ervan op de hoogte dat de voorgestelde locatie, een bos met een omvang van 10 hectare nabij de rijksweg A1, binnen een Natura 2000- gebied valt?
Ja.

3. Deelt u ons standpunt dat de bouw van een stadion niet past binnen een Natura 2000- gebied, mede omdat een groot maatschappelijk belang niet is aangetoond? Zo nee, waarom wel?
Met de aanwijzing van de Veluwe als Natura 2000-gebied en de bescherming van dit gebied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt invulling gegeven aan de verplichtingen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor de bouw van het stadion in Natura 2000-gebied is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Daarvoor zullen de effecten van het initiatief in beeld moeten worden gebracht. Indien sprake is van een mogelijk significante effecten dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Als uit de passende beoordeling niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast kan het initiatief slechts doorgang vinden indien sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, er geen alternatieven zijn en de effecten worden gecompenseerd. Op dit moment is nog geen studie naar de effecten van de realisatie van het stadion voor handen. Gelet op de voorgestelde locatie achten wij de kans groot dat sprake zal zijn van significante effecten.

4.Wat is uw visie op deze plannen in relatie tot de op het gebied van toepassing zijnde vogel- en habitatrichtlijnen?
Zie antwoord op vraag 3

5.Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion, inclusief virtueel gamingcentrum, fastfoodrestaurant, casino, speelhal en motorzaak, tot verrommeling van de ruimte leidt? Zo nee, waarom niet?
Wij delen het standpunt niet zondermeer. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het erom of de ontwikkeling leidt tot vergroting van de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van het gebied. De Natura 2000-toets richt zich op de eerste 2 aspecten, de belevingswaarde hangt af van de wijze waarop de bouwwerken worden ingepast in de omgeving, rekening houdende met de omgevingskwaliteiten.

6. Is het juist dat in de plannen ook een transferium is opgenomen? Voldoet dit aan de hiervoor van toepassing zijnde criteria?
De plannen van AGOVV voorzien in de realisatie van een (natuur)transferium. Uit de bij ons bekende informatie kunnen wij deze vraag met betrekking tot de van toepassing zijnde criteria niet beantwoorden.

7. Hoe is het selectieproces van potenti�le locaties voor het stadion verlopen? Is het juist dat de beoogde locatie aan de Europaweg niet behoorde tot de vier uiteindelijk als meest geschikt bevonden locaties? Zijn er geschikte locaties waarbij geen Natura 2000- gebied hoeft te worden opgeofferd?
De discussie omtrent locaties voor het stadion is tot nu toe een aangelegenheid van de gemeente Apeldoorn. Er is nog op geen enkele wijze betrokkenheid van de provincie aan de orde geweest. Uit de ons ter beschikking staande informatie maken wij op dat na aanvankelijk 14 locaties gescand te hebben er in november 2004 besloten is op vier locaties nader in te zoomen. Bij de aanvankelijke 14 locaties zat de voorkeurslocatie van AGOVV, bij genoemde 4 locaties niet. Omtrent de geschiktheid van 5 locaties, de 4 eerder geselecteerde en de voorkeurslocatie van AGOVV aan de Europaweg, wordt nu door het gemeentebestuur een onderzoek uitgevoerd.

8.Is het juist dat ambtenaren van uw College zich in september 2007 gaan buigen over deze plannen? Gebeurt dit op verzoek van de gemeente Apeldoorn en/of op verzoek van derden?
Nee, wij wachten een eventueel initiatief van het gemeentebestuur af.

9. Bent u bereid om de bouw van een stadion binnen dit Natura 2000- gebied tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
Beantwoording van deze vraag is nu voor ons college niet aan de orde. Er is naar onze mening sprake van een wens van AGOVV voor de bouw van een stadion langs de Europaweg die het gemeentebestuur van Apeldoorn op alle relevante aspecten onderzoekt. Afhankelijk van een eventueel verzoek van de gemeente Apeldoorn zullen wij ons te zijner tijd een oordeel vormen.

U bent hier