h

Schriftelijke vragen betreffende kleinschalige woonvorm die gaat verdwijnen bij Stichting KleinGeluk

1 juni 2021

Schriftelijke vragen betreffende kleinschalige woonvorm die gaat verdwijnen bij Stichting KleinGeluk

Foto: Rob Voss

Bij Hart van Nederland hebben we als SP Apeldoorn vernomen dat de kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen zal verdwijnen[1] bij Stichting Klein Geluk, locatie Het Kristal. Hierin wordt aangegeven dat het bedrijfseconomisch niet meer rendabel is deze locatie aan te houden.

Ook bij bijeenkomsten zou niet duidelijk zijn geworden waarom de sluiting en dus verhuizing voor deze ouderen nodig is.

Als SP vinden we dat iedereen oud moet kunnen worden in de buurt. Dit moet niet minder mogelijk worden maar juist meer, daarom kwamen we eerder al met een motie (welke unaniem werd aangenomen) om de mogelijkheid tot het oprichten van zorgbuurthuizen te onderzoeken in Apeldoorn! De zorg voor onze ouderen moet centraal staan, ouderen zijn geen businesscase!

Wij vinden het wonen in de buurt en in een kleine wooneenheid belangrijk omdat daar waar we wonen we ook een sociaal netwerk hebben, onze buren zijn bekend, onze buurtgemeenschap is vertrouwd. Daar zijn de mensen die mantelzorg verlenen, de vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun eigen buurt en de buren, de bekende gezichten. In je eigen buurt is het veel gemakkelijker

om vrijwilligerswerk te doen. Geen anonimiteit of grootschaligheid, maar als onderdeel van een betrokken gemeenschap.

 

Dit levert ons de volgende vragen op:

 1. Is het college op de hoogte dat er kleinschalige woonvormen dreigen te verdwijnen? Zo ja, wanneer bent u hiervan op de hoogte gebracht?
 2. Is er ruggespraak geweest met de gemeente over het sluiten van de woonvorm op de locatie van het Kristal? Zo ja, met wie heeft de gemeente allemaal gesproken?
 3. Welke rol speelt de gemeente zelf in eventuele gemaakte afspraken en prestatieafspraken met Klein Geluk als organisatie?
 4. De wooneenheden worden gehuurd van de Woonmensen. Heeft de gemeente ook contact gehad met Woonmensen? Kunt u vertellen wat er gaat gebeuren met de wooneenheden, is er ook spraken van verkoop?
 5. Is er bekend welke de rol de Woonmensen heeft in het afstoten van de kleinschalige woonvorm en welke invloed zij hier op hebben?
 6. Hoe kan het dat het financieel jarenlang wel lukte en het nu bedrijfseconomisch niet haalbaar is om deze vorm van kleinschalig wonen in stand te houden?
 7. De bestuurder Dhr. Blaauw is nog maar sinds kort (1 januari 2020) verantwoordelijk voor Klein Geluk en als bestuurder. Hoe kan het zijn dat hij dit als RvB in zijn eentje doet zonder enige vorm van controle?
 8. Wat maakt het dat tot op heden de verslaglegging van zowel cliëntenraad als jaarverslagen niet online/openbaar gepubliceerd staan?
 9. Is het college het met de SP eens dat kleinschalige woonvormen beter zijn voor de ouderen zelf? Maar ook vaak voor mantelzorgers en de bekendheid van de buurt, zoals buren, belangrijk zijn en deze door kleinschaligheid in de buurt beter ingezet kunnen worden? Dat het beter is voor ouderen om deel uit te blijven maken van een betrokken gemeenschap i.p.v. in de anonimiteit te verdwijnen?
 10. Heeft de gemeente initiatief getoond in het behouden van de kleinschalige woonvorm? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 11. Speelt er elders in Apeldoorn ook dat er zorg zal verdwijnen vanwege bedrijfseconomische redenen? Zo ja, waar kunnen we dit verwachten en wat doet het college hieraan?
 12. Is het college het met ons eens dat wat niet failliet mag gaan niet op de markt thuis hoort. En dat bij maatwerk ook hoort dat we de zorg niet failliet mogen laten gaan? Zo ja, wat gaat u hieraan doen. Zo nee, wat is dan hierover uw visie?
 13. Kunt u bij alles waar u aan geeft niet over te gaan, aangeven wie er dan wel over gaat, wie er controleert en in kan grijpen op het moment dat het mis gaat, of dreigt te gaan?
 14. Onze motie “Zorgbuurthuizen”([2]) werd tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2019 unaniem aangenomen. Kunt u ons vertellen welke stappen er inmiddels genomen zijn en met welk resultaat?
 15. Zijn er nog zaken die u verder met ons wilt delen die belangrijk zijn voor de betrokkenen en voor ons om te weten?

 

Sunita Biharie - SP Apeldoorn

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier