h

Volledig verkiezingsprogramma GR2022

#STRIJDMEE STEM SP 
 
Voorwoord lijsttrekker

Wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt. Als de rijken nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter? Als we wonen aan de markt overlaten, wordt wonen dan betaalbaar? Als zorgverleners onderling concurreren, wordt de kwaliteit van zorg dan beter? Die liberale gedachte is een valse belofte.

Wij vechten al jaren tegen de steeds groter wordende kloof tussen rijke mensen die steeds rijker worden en arm gemaakte mensen die door politieke keuzes armer worden. Want armoede is geen natuurverschijnsel.

De coronacrisis heeft niet de tweedeling gecreëerd, maar heeft het zichtbaarder gemaakt. Denk aan betaalbaar wonen, onze zorg en veiligheid maar ook waar de macht ligt. Of onze lonen die al 40 jaar achterblijven en wat voor effect dit heeft op bijvoorbeeld mensen in onze cruciale beroepen, denk aan onze schoonmakers, vakkenvullers, zorgmedewerkers, mensen in de bouw en ga zo maar door. De tweedeling is gigantisch. Het kost zelfs levensjaren. Gemiddeld leven arm gemaakte mensen 7 jaar minder lang. Het is meer dan ooit nodig dat we het gaan hebben over klasse en macht.

De overheid is er voor de mensen – en niet andersom. Daarom trekken wij onder andere samen op met de slachtoffers van de Belastingdienst, die ten onrechte van fraude zijn beschuldigd, zorgmedewerkers, zorgvragers, kinderen van ouders die in de ouderenzorg verblijven, huurders en alle andere inwoners die onrecht tegen komen.

Wij geloven in kracht van samen strijden, samen een vuist maken en samen winnen.

Strijd met ons mee, stem SP.

-Sunita Biharie

 

 

 

Ons verkiezingsprogramma 2022

Hieronder vindt u de volledige versie  van ons verkiezingsprogramma. De webvriendelijke  korte versie vindt u hier en hier vindt u de PDF-versie.

 

De zorg is geen markt. Niet concurrentie en winstbejag maar de kwaliteit van zorg, de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten, cliënten en zorgvragers horen centraal te staan.We investeren in eerlijke en goede zorg in Apeldoorn want wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt. Dat doen we door:

Niet bezuinigen maar investeren in de zorg

Bezuinigen op zorg die nodig is, is asociaal en kortzichtig. Aan geldverspilling in de zorg moet een einde komen, niet aan de zorg zelf. We pakken onnodige bureaucratie aan, net zoals winsten die worden gemaakt met ons zorggeld, en zorgfraude. Zorgverleners van de werkvloer, ouders en zorgvragers weten zelf vaak het allerbeste hoe de zorg beter kan worden. Daarom krijgen zij een grote stem in het zorgbeleid van Apeldoorn.

Zorg zonder markt

Mensen zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel. Wij kiezen voor mensen en niet voor het verdienmodel van bedrijfjes. We werken samen met zorgaanbieders die bewezen hebben dat te doen. We kiezen niet voor aanbestedingen waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat, maar kiezen voor langdurige subsidierelaties en samenwerking.

We stellen strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot we landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd.

Fraude door zorgcowboys aanpakken

De SP blijft de strijd aangaan tegen zorgfraude. We willen dat in Apeldoorn geen zaken wordt gedaan met zorgorganisaties die niet voldoen aan strenge selectiecriteria op betrouwbaarheid en kwaliteit, of waar bestuurders meer verdienen dan de wethouder. Geld dat niet is besteed aan waarvoor het bedoeld is halen we terug.

Budgetplafonds

De budgetplafonds schaffen we af, het draagt niet bij aan het verkorten van de wachtlijsten en het verlagen van de kosten in de zorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg moeten wachten dan nodig is.

We willen oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit verhogen van de zorg, onze jeugd centraal zet en de wachtlijsten verkorten.

Gespecialiseerde jeugdzorg

Gespecialiseerde jeugdzorg, voor jongeren met problemen, kan niet in elke gemeente goed georganiseerd worden. De SP wil dat dit weer onder de verantwoordelijkheid van de nationale overheid georganiseerd wordt. Nu wordt dit vaak in bovengemeentelijke overlegclubjes tussen wethouders besloten, zonder goede controle van de gemeenteraad. Wij willen dat wethouders praten met jongeren, ouders en medewerkers om te horen wat nodig is en niet alleen met topbestuurders of andere politieke bestuurders.

Een gemeentelijke ondersteuning zonder eigen risico en met mondzorg

Zolang het Nationaal ZorgFonds er nog niet is vinden wij dat de gemeente zorg moet dragen voor iedereen met een inkomen tot 130% om zonder extra kosten een collectieve verzekering af te sluiten, zonder eigen risico en waarin goede tandverzorging is gedekt.

Jeugdtandarts

Er is goede preventieve tandzorg in Apeldoorn voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet naar de tandarts gaan. De gemeente zorgt ervoor dat dit goed wordt geregeld, in samenwerking met scholen en ouders.

Eerlijke indicaties

Indicaties voor zorg en ondersteuning uit de Wmo gebeurt door een zorgverlener, onafhankelijk van de gemeente. Iedere inwoner van de gemeente heeft recht op een persoonlijke beoordeling van de noodzakelijk zorg of ondersteuning. Bij gezondheidssituaties die niet verbeteren, wordt een langere indicatie van minimaal één jaar afgegeven. Dit geldt voor zowel de Wmo als jeugdzorg. Kortdurende indicaties kosten de inwoner onnodig veel extra energie en de gemeente onnodig veel tijd en geld.

Zorgbuurthuis

We willen Zorgbuurthuizen in Apeldoorn, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. De gemeente zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders Zorgbuurthuizen op te zetten, toegankelijk voor ouderen, ongeacht hoeveel geld zij hebben. In deze Zorgbuurthuizen kunnen ouderen samenwonen, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Geen gedwongen scheiding door zorg. Het Zorgbuurthuis heeft vaste vertrouwde gezichten en is in de vertrouwde buurt. Het Zorgbuurthuis heeft een buurtfunctie. Ouderen kunnen er terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en sociaal contact.

Geen eigen bijdrage op zorg

De SP is geen voorstander van een eigen bijdrage voor noodzakelijk zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Een eigen bijdrage is immers een boete voor iemand die de pech heeft zorg of ondersteuning nodig te hebben. Tekorten in het sociaal domein mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare mensen, de Rijksoverheid moet worden aangesproken op het leveren van voldoende geld voor noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Mantelzorgers ondersteunen

We ondersteunen mantelzorgers en bieden meer mogelijkheden voor ‘respijtzorg’, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van professionele zorg maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg. Voor mantelzorgers blijft er ondersteuning. Ze worden in contact gebracht met andere mantelzorgers, hulpinstanties en andere organisaties om hun leven als mantelzorger te kunnen ondersteunen.

Jongerenwerkers

We zetten structureel in op voldoende uren voor onze jongerenwerkers. We sluiten of verhuizen geen goed werkende jongerencentra. Jongerenwerk en jongerencentra zien we niet als bezuinigingspost maar als onze bondgenoten.

We zetten structureel in op voldoende uren voor onze jongerenwerkers. We sluiten of verhuizen geen goed werkende jongerencentra. Jongerenwerk en jongerencentra zien we niet als bezuinigingspost maar als onze bondgenoten.

 

Iedereen heeft recht op een betaalbaar huis en thuis. Huizen zijn er voor mensen om in te wonen en niet voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden. Want dat leidt vooral tot de bouw van nieuwe dure koopwoningen, of huizen met hoge huren die mensen nauwelijks kunnen betalen.

SP Apeldoorn wil voor iedere inwoner, dus ook de mensen met een kleinere beurs, een geschikte woning tegen een passende vergoeding. 

Dit doen wij door:

Betaalbaar bouwen en wonen

Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen vergroot worden. De wachtlijsten worden dan korter en ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een betaalbare huurwoning waardoor wijken gemengder worden. In ieder nieuwbouwproject worden voldoende sociale huur- en koopwoningen opgenomen.

Leegstand

Leegstand is zonde in onze gemeente, we stimuleren daarom het hergebruik van panden of het wonen boven winkels. Panden die lang leeg staan moeten alsnog bewoond kunnen worden.

Aanpak huisjesmelkers en beleggers

Huisjesmelkers moeten harder aangepakt worden. Er komt een einde aan het opkopen van huizen door beleggers waarmee de prijzen van huizen en de huren daarvan omhoog worden geduwd. De opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht wordt in heel Apeldoorn ingevoerd.

Huizen moeten van goede kwaliteit zijn

Nog te veel mensen betalen te veel huur voor een slecht, onveilig of ongezond huis. Huizen met gebreken worden opgeknapt. Er komt een plan van aanpak om schimmelwoningen in Apeldoorn aan te pakken. De gemeente neemt een voortrekkersrol en zoekt hierin de samenwerking met corporaties. Klachten worden serieus genomen.

Zeggenschap voor huurders

Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste orgaan is. De huurders moeten meer te zeggen krijgen over het huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van woningen van de woningcorporatie.

Genoeg woningen voor ouderen en voor mensen met een beperking

Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden. Deze groepen moeten meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken. Gemeentelijke gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Opvang daklozen en voorkomen dakloosheid

Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Als je eenmaal dakloos bent heeft dat grote gevolgen voor je leven en je toekomst. Daarom moeten we inzetten op het voorkomen van dakloosheid en mensen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Er moet altijd fatsoenlijke en menselijke opvang zijn voor mensen die dat nodig hebben.

Bestrijding tweedeling

We bestrijden de tweedeling en segregatie op school en in de buurt, door in armere én rijkere wijken huizen van verschillende prijzen te bouwen. Ook in rijkere buurten wordt ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwkomers. Ook kan het niet zo zijn dat je in de gemeente Apeldoorn een huis kan vinden als je veel geld hebt, maar niet wanneer je minder geld hebt terwijl je hier wel bent geboren en/of getogen.

De buurt

Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Buurtbewoners krijgen daarom meer medezeggenschap over de inrichting en het onderhoud van hun eigen wijk en omgeving.

Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit en leven in te kleine woningen, wat kan leiden tot overlast. Om dit te voorkomen, gaan we de huisvesting van arbeidsmigranten reguleren.

Woonwagenbewoners

De gemeente Apeldoorn heeft een relatief grote groep woonwagenbewoners. Zij hebben er recht op om hun cultuur te behouden, moeten niet gedwongen worden om in een huis van stenen te gaan wonen, maar moeten de mogelijkheid hebben om bij elkaar te kunnen blijven wonen.

 

Foto: SP

Voor de allerrijksten is veiligheid te koop, de particuliere beveiliging bloeit als nooit tevoren, maar in veel buurten zien mensen steeds minder vaak de wijkagent en zijn politiebureaus gesloten. Die tweedeling pakken we aan. Leven in veiligheid is onbetaalbaar en in Apeldoorn moet iedereen zich veilig voelen. 

Dat doen wij door:

Ondersteuning wijkagenten voor een veilige buurt.

Wijkagenten moeten voldoende tijd in de buurt en op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen in de buurt kent en gekend wordt kan problemen voorkomen. Er komen meer wijkagenten en kleinschalige politieposten bij.

Taken van de politie

We werken als gemeente nauw samen met de politie en luisteren naar de agenten die de taken uitvoeren.
De politie kan niet alle taken uitvoeren die anderen laten liggen. Verwarde personen horen niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is meer opvang nodig in de ggz. 

Geweld tegen hulpverleners direct bestraffen

De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden, mensen op de ambulance en andere hulpverleners accepteren we niet. Geweld tegen deze hulpverleners wordt altijd en direct bestraft.

Cameratoezicht

Daar waar cameratoezicht effectief kan zijn, zullen we dit ondersteunen. Camera’s kunnen zien maar niet optreden. Daarom mogen camera’s nooit worden opgehangen ter vervanging van politieagenten. De beelden op de camera’s worden alleen gebruikt door politie en justitie en na korte tijd vernietigd om de privacy te bewaken. Veiligheid vergroten we vooral door te investeren in wijkagenten en jongerenwerkers, de aanpak van onveilige plekken in Apeldoorn en de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Vrijwillige brandweer

We stoppen met de uitholling van de brandweer. We verzetten ons tegen Europese plannen die beperkingen willen stellen aan onze vrijwillige brandweer. In plaats daarvan starten we een campagne om meer mensen te werven als vrijwilliger. We stoppen bezuinigingen die ertoe leiden dat de brandweer met minder mensen uitrukt en langer moet wachten op versterking.

Aanpakken georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde misdaad is een groeiend probleem, ook in Apeldoorn. Er moeten genoeg mensen, middelen en kennis zijn om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De burgemeester krijgt meer ondersteuning bij de aanpak van georganiseerde misdaad in Apeldoorn. We zorgen dat er goede samenwerking is tussen wijkagent, nationale politie, wijkteams, jongerenwerk en burgemeester. Ook begeleiding bij terugkeer in de samenleving is daarbij erg belangrijk.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in de wijken en rondom scholen blijft een belangrijk punt. Kinderen moeten veilig de speelplekken en hun school kunnen bereiken en verlaten.
Bewoners moeten verzoeken in kunnen dienen voor (verkeers-)veiligheidsmaatregelen in hun buurt. Denk aan drempels, verlichting en dergelijke. Er komen buurtbudgetten beschikbaar om deze verzoeken in te willigen.

Coffeeshops en teelt van cannabis

De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. We zijn tegen het verminderen van coffeeshops. We zijn er niet van overtuigd dat dit bijdraagt aan een veiligere samenleving. Het leidt tot meer illegale handel, criminaliteit en overlast in woonwijken. We zijn voor gecontroleerde teelt van cannabis, zodat dit onderdeel gaat worden van de legale economie waardoor de gemeente meer controle krijgt over de productie.

Harddrugs

Het gebruik van (hard)drugs onder jongeren is een groot probleem. Er moet meer ingezet worden op preventie en het geven van goede voorlichting aan de jeugd. Deze aanpak ligt nu bij de wethouder die verantwoordelijk is voor jeugd/jeugdzorg. De burgemeester staat in rechtstreekse verbinding met politie en justitie en daarom hoort deze aanpak daar thuis. Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Voorlichting over de schadelijke gevolgen van het gebruik van harddrugs blijft ook van groot belang.

Het is tijd voor eerlijke politiek. Iedereen in Apeldoorn moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid er voor je is, als dat nodig is. De overheid is er voor mensen en niet andersom daarom moeten inwoners altijd inspraak en medezeggenschap hebben.

Dit doen we door:

Lokale democratie

De SP wil de lokale democratie versterken. De burger krijgt inspraak voordat de gemeente beslissingen neemt die burgers aangaat. Wij denken daarbij aan (grote) uitgaven, subsidies of zogenoemde ‘prestigeprojecten’. Naast het raadgevend referendum, zijn wat ons betreft het correctief-, of keuzereferendum en ook een volksinitiatief hiervoor goede middelen.

Toeslagenschandaal

Voor inwoners van Apeldoorn, die het slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal moeten passende oplossingen worden geboden. Hier kan geen sprake zijn van een algemene oplossing, omdat iedere casus op zichzelf staat. Hierdoor is maatwerk noodzakelijk voor iedereen. De gemeente moet actief, en op eigen initiatief, het gesprek aangaan met alle gedupeerden en kijken waar de problemen bij hen exact zitten, dit in kaart brengen en vervolgens een oplossing aandragen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Transparantie

Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. Daarom moeten partijen volledige openheid geven over donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen willen wij dat sponsoring door commerciële belanghebbenden wordt verboden.

Vergoeding

Hoe betrokken raadsleden ook zijn, raadswerk is geen voltijdbaan, maar iets dat je naast een baan doet. Zo houd je als raadslid ook binding met de samenleving, waar mensen ook elke dag moeten werken om rond te kunnen komen. De raadsvergoeding kan omlaag evenals het royale salaris van de wethouders. Dit geld kan beter ten goede komen aan de inwoners van Apeldoorn.

Prestigeprojecten

SP Apeldoorn wil niet langer, dat de gemeente geld vergooit aan prestigeprojecten, waar de inwoner niks aan heeft zoals bijvoorbeeld het “Plein van de Stad”, dat miljoenen kost. Dit geld kan beter ten goede komen aan lokale ondernemers en maatschappelijke projecten zodat de inwoner er echt iets aan heeft. 

Participatie en inspraak

De stem van de inwoners is belangrijk in alle zaken, die hen (in)direct aangaan. Politici zijn er voor de inwoners en niet andersom. De politiek moet laagdrempelig worden/zijn en politici moeten voor iedereen benaderbaar zijn.

Ook de inbreng van de jongere inwoners vindt SP Apeldoorn belangrijk en helemaal op onderwerpen die hen aangaan, zoals bijvoorbeeld Don Bosco, Real-X, etc. Bij beslissingen over dergelijke zaken telt juist de mening van de jongere(n) extra mee.

Landelijk versus gemeente

Er moet meer geld komen vanuit het Rijk voor o.a. jeugdzorg, thuiszorg en inkomensondersteuning.

Voorzieningen overhevelen naar gemeenten en tegelijkertijd hard bezuinigen zorgt voor een verschraling van voorzieningen en zorgt ervoor dat mensen die ondersteuning nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. De lokale belastingen zijn de afgelopen jaren verhoogd, zodat de gemeente de gaten die de landelijke overheid liet vallen kon dichten. Terwijl de landelijke overheid zelf miljarden euro’s heeft uitgegeven. Dat is niet eerlijk.

 

Armoede is geen natuurverschijnsel maar heeft vaak te maken met politieke keuzes. Wij kiezen ervoor om de kloof tussen de hele rijke inwoners en arm gemaakte inwoners te verkleinen, want in Apeldoorn mag geen plaats zijn voor armoede. Wij gaan voor een sociale gemeente waarin we niemand laten vallen.

Dat doen we door:

Aanpakken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Uit onderzoek blijkt dat er grote gezondheidsverschillen tussen wijken bestaan. De gemeente maakt het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tot één van haar kerntaken. Hier moet zorg en ondersteuning op gericht zijn, maar ook de fysieke leefomgeving, zoals het onderhoud aan woningen, sport en recreatiemogelijkheden in de buurt.

Bijzondere bijstand

In Apeldoorn is geen plaats voor armoede. Kinderen, die in armoede opgroeien krijgen meer hulp op het gebied van o.a. school, sport, verjaardag, cultuur, kleding en voeding. De bijzondere bijstand biedt hulp, zolang het Rijk de uitkeringen nog niet structureel heeft verhoogd. De grens voor de toegang tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 procent van het minimumloon.

Menswaardigheid in de bijstand

Bijstandsgerechtigden worden menswaardig behandeld. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden tot een boete. In onze gemeente worden bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding bespioneerd en ook hun privacy wordt gerespecteerd.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm zorgt alleen maar voor ellende en schrijnende situaties. In Apeldoorn schaffen we deze af, zodat kinderen en mantelzorgers niet noodgedwongen het huis uit moeten, en mensen niet in de problemen worden gebracht.

Mensen helpen naar werk

Werkzoekenden worden niet lastiggevallen met zinloze formulieren, onzinnige cursussen en hopeloze bureaucratie. Mensen zouden niet werkloos thuis moeten zitten. Daarom voeren we basisbanen in. Uit dit basiswerk halen deelnemers een basisinkomen ter hoogte van het minimumloon. We zijn tegen gedwongen werk voor een uitkering.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt ingezet om deelname aan het sociale en werkende leven te stimuleren en om een maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren, maar dit gebeurt op vrijwillige basis en zonder dat verdringing plaatsvindt. Vrijwilligersvergoedingen leiden niet tot kortingen of boetes.

Werk moet lonen 

Zolang dat niet wettelijk is geregeld zorgen we ervoor dat iedereen die werkt voor de gemeente, in opdracht van de gemeente, en bij contracten of aanbestedingen door de gemeente minimaal 14 euro per uur wordt betaald. Veel cruciale beroepen staan door lage lonen nog steeds met lege handen. Mensen die vast werk doen voor de gemeente krijgen een aanbod om in dienst te komen van de gemeente, uiteraard met behoud van opgebouwde rechten. 

Stadspas Apeldoorn

De Stadspas blijft behouden voor mensen met een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm, zodat voor iedereen toegang tot bijvoorbeeld recreatie, cultuur, kunst, muziek, sport mogelijk is. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze Stadspas niet meer nodig is, omdat de inkomens stijgen, de lasten omlaag gaan en deze manier van ondersteunen niet meer nodig is. Tot die tijd zorgen we ervoor dat de Stadspas er is.

Lokaal ontwikkelingsbedrijf 

Iedereen heeft recht op een baan. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen, en houden, het recht op (begeleiding naar) werk. Daarvoor maken we gebruik van Lucrato als lokaal ontwikkelingsbedrijf. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen recht op scholing en begeleiding.

Geen race naar beneden in Apeldoorn 

Steeds meer platformbedrijven zoals Uber, Gorillas en Airbnb komen naar Nederland en naar Apeldoorn. Schoonmakers, chauffeurs en maaltijdbezorgers hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en geen recht op sociale zekerheid, zoals WW. Via Airbnb worden huizen verhuurd waar de buurt veel overlast van kan hebben. Deze race naar beneden, waarvan de gevolgen goed te zien zijn in bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, willen we weren uit Apeldoorn. De stad is van Apeldoorners, en niet van deze bedrijven. 

Iedereen is gelijkwaardig. Man, vrouw, homo, hetero of bi, zwart of wit, gelovig of ongelovig: iedereen is anders en met elkaar maken we Apeldoorn. Wij geloven en knokken voor een sociaal Apeldoorn met een veilige en zekere toekomst voor al onze kinderen. Wij staan pal voor mensenrechten.

Dat doen we door:

Actieplan aanpak racisme en discriminatie

Er komt een actieplan voor het tegengaan van racisme en discriminatie met daarin ook oog voor preventie. Er wordt ingezet op voorlichting en ontmoeting. Jaarlijks komt er een rapportage en evaluatie van het actieplan waarin actief over de aanpak en resultaten wordt gerapporteerd. 

Racisme en discriminatie worden aangepakt

Horeca die discrimineert kan rekenen op sancties. Hetzelfde geldt voor bedrijven en organisaties die werk doen voor de gemeente en niet kunnen aantonen dat er gelijke beloning en gelijk aannamebeleid is van mannen en vrouwen, mensen met een migratieachtergrond of LHBTQI+. De gemeente kijkt hierbij ten eerste naar zichzelf.

Meldpunt Art1

Meldpunt Art1 moet zelfstandig worden. Ook moet er meer gedaan worden aan het bekendmaken van de mogelijkheid van melden van discriminatie en van de rechten van mensen die te maken krijgen met discriminatie en racisme.

Stage discriminatie

We vergroten de mogelijkheden voor stages door een gemeentelijke stagebank en gaan stagediscriminatie actief bestrijden. Bedrijven en organisaties die betrapt worden op stagediscriminatie verliezen hun contracten met de gemeenten.

Straatintimidatie

Gemiddeld hebben twee op de drie meisjes/vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat. Straatintimidatie van meisjes, jongens, en LHBTQI+ is onacceptabel. Apeldoorn zal hiertegen een aanpak ontwikkelen en deze jaarlijks evalueren, zodat binnen afzienbare tijd dit soort zaken tot het verleden behoort.

Bescherming tegen mishandeling, intimidatie en uitbuiting 

Er wordt actief ingezet op het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating, in nauwe samenwerking met scholen en wijkteams. De vrouwenopvang in Apeldoorn is belangrijk en wordt goed ondersteund. Mishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel komen helaas nog steeds veel voor. Slachtoffers hiervan verdienen onze bescherming. 

We zijn voor discriminatie-vrij sporten

Er wordt voor sportclubs en lokale verenigingen, die gemeentelijke subsidie ontvangen, in overleg met hen een antiracisme en -discriminatiecode opgesteld, waarnaar men dient te handelen.

Etnisch profileren

Apeldoorn, als huisvester van de politieacademie en opleiding Safety&Security, gaat een voorbeeldrol spelen in het tegengaan van etnische profilering bij de politie.

Mensen met een beperking krijgen een stem 

Iedereen, ook mensen met een beperking, moet in Apeldoorn volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Organisaties van en voor gehandicapten worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij het maken van beleid. Advies van deze organisaties wordt serieus genomen en er komt een jaarlijkse rapportage over wat er met deze adviezen is gedaan.

Herdenking Molukse onafhankelijkheid

De Molukse gemeenschap heeft een prominente plaats verdiend in de Nederlandse samenleving. Apeldoorn moet dan ook ieder jaar op 25 april, de viering van het uitroepen van de Molukse onafhankelijkheid, een plaats bieden aan de Molukse gemeenschap om deze belangrijke dag te vieren.

Het AZC

SP Apeldoorn vindt, dat Apeldoorn open moet staan voor mensen, die vanwege oorlog hun land moeten ontvluchten. Dit zal alleen niet grootschalig moeten gebeuren, maar bij voorkeur verdeeld over de gemeente. Hiermee kunnen die mensen worden opgenomen in de buurt of wijk en wordt er minder een barrière opgeworpen voor de omgeving en zal er meer draagvlak ontstaan/blijven bij de inwoners. Ook moet de opvang in verhouding gebeuren, verdeeld over de hele provincie.

 

De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken. De rijkste één procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel CO² uit als de armste helft. Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en met de natuurlijke omgeving omgaan.

Wij staan pal voor klimaatrechtvaardigheid.

Dat doen wij door:

Zon-op-dak

In Apeldoorn zetten we vol in op zon-op-zak. Dit houdt in, dat de gemeente de woningcorporaties ertoe gaat bewegen om de daken in hun bezit te voorzien van zonnepanelen. Aangezien dit de sociale huurwoningen betreft, plukken de bewoners van die woningen meteen de vruchten in de vorm van een verlaging van hun energierekening.

Afkoppelen regenwater

De gemeente zet in op afkoppelen van de hemelwaterafvoeren, zodat regenwater niet in het riool terecht komt, maar gebruikt wordt om enerzijds het grondwaterpeil op niveau te houden en anderzijds om de tuinen en bloemen en planten van voldoende water te voorzien.

Energiearmoede

SP Apeldoorn wil dat zonnepanelen onderdeel worden van nieuwe gemeentelijke energievoorzieningen zodat huishoudens zeggenschap krijgen en de energierekening daalt. Verder wil SP Apeldoorn de energierekening van huishoudens laten dalen door woningen te verbeteren en verduurzamen.

Zonneparken en windturbines

Ieder groot initiatief, of dit nu zonneparken of windturbines betreft, mag rekenen op steun van de (directe) omgeving, anders gaat het niet door. Daarnaast moet die (directe) omgeving ook profijt kunnen hebben van bijvoorbeeld de aanleg van een zonnepark, door bijvoorbeeld goedkopere energie te kunnen afnemen. Hiertoe treedt de gemeente op als bemiddelaar tussen ondernemer in zonneparken enerzijds en inwoners anderzijds.

Energiebesparing

Op het gebied van energiebesparing is de gemeente een facilitator richting haar inwoners en geeft hun de nodige tips en adviezen om energie te kunnen besparen. Indien nodig zal hiervoor, aan mensen met een kleinere beurs, een vergoeding worden gegeven, welke bij voorkeur in natura zal zijn, zoals bijvoorbeeld spaarlampen, waterbesparende kranen, etc.

Groen & natuur

We zijn trots op het feit dat Apeldoorn Hoofdstad van de Veluwe is en willen dit karakter ook behouden. We behouden en verbeteren de biodiversiteit. Aantasting van de natuur en landschap door bebouwing en versnippering gaan we tegen.

Intensieve veehouderij en landbouw

In plaats van de intensivering en schaalvergroting ondersteunen we boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren. De duurzame boer verdient ook een duurzaam inkomen. Minder transport, maar meer regionale productie. Geen gevaarlijk landbouwgif, maar biologische bestrijding. En garanties voor de gezondheid van boeren, bewoners en dieren. Een stevige beperking van de veestapel is nodig om verdere milieu- en klimaatschade tegen te gaan. 

Milieu en dierenwelzijn

Landbouw en veeteelt zijn uit hun voegen gegroeid, door intensivering en schaalvergroting. Dat ging ten koste van natuur, milieu en van het dierenwelzijn. En het is bovendien slecht voor de toekomst van de boeren. Wij willen een boerenlandbouw, ofwel een gezonde productie waarmee boeren de kost kunnen verdienen.

Openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer is van groot belang voor de leefbaarheid in Apeldoorn en het milieu. Een goede busverbinding zorgt ervoor dat mensen de auto laten staan, dat mensen zonder alternatief vervoer niet noodgedwongen thuis zitten of afhankelijk worden van anderen. In elke buurt moet een bushalte dichtbij zijn en minimaal twee keer per uur een bus rijden.

Betaalbaar en duurzaam alternatief

We willen het eurokaartje terug in de stadbussen. Voor jongeren (12-) en ouderen (65+) wordt de bus gratis. Goed openbaar vervoer voorkomt ook dat het centrum nog verder dichtslibt met autos. Er wordt ingezet op betere aansluiting van autoverkeer met het openbaar vervoer. Op de trajecten waar de bussen overvol zijn wordt het aantal bussen verhoogd.

Goede opvang en zorg voor dieren

Dieren in nood behoren goed te worden opgevangen. Medewerkers, hoofdzakelijk vrijwilligers, die dit doen hebben recht op een werkplek die naar behoren is. Het dierenasiel, De Kuipershoek, heeft goede en geschikte huisvesting en de voorzieningen die zij nodig heeft om dieren goed op te vangen. Waar nodig wordt ook de dierenambulance ondersteund om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

Lelystad Airport

Wij zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport Wij vinden dat winsten voor bedrijven nooit ten koste mogen gaan van mens, dier en milieu. Daarnaast is het laagvliegen schadelijk voor onze economie, maar ook voor onze gezondheid door de stoffen die we inademen.

Een eerlijk afvalbeleid

Het afvalbeleid in Apeldoorn is een drama geworden. We schaffen DIFTAR af en er komt nascheiding van afval in Apeldoorn. Tegenwoordig kunnen machines veel beter afval scheiden dan mensen. Dat vinden niet alleen wij, maar daar is ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

 

Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, ongeacht je afkomst of de dikte van de portemonnee van je ouders. Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht voor iedereen.

Dat doen we door:

Lerarentekort

Jarenlange Haagse verwaarlozing van het belangrijke beroep van docenten heeft tot een torenhoog lerarentekort geleid. Het kabinet dient het voortouw te nemen in het bestrijden hiervan. Maar

gemeenten kunnen ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat docenten een betaalbare woning kunnen vinden, of door extra te investeren in scholen die in de moeilijkere wijken staan.

Ventilatie op scholen

De SP vindt dat gemeenten voldoende geld moeten vrijmaken om de ventilatie op scholen in orde te maken en onderhoud te plegen, zodat kinderen in een gezonde omgeving naar school kunnen. Dit zou een prioriteit moeten zijn bij elke gemeente.

Segregatie gaan wij tegen

Kinderopvangorganisaties en scholen moeten om tafel gaan om afspraken te maken om segregatie te bestrijden. Ouders en scholen die initiatief nemen om segregatie tegen te gaan verdienen onze steun. Gemengde scholen zijn onze gezamenlijke toekomst.

Daarom geven we voorrang aan brede scholen en vinden we dat in een nieuwbouwwijk elke eerste school een openbare school moet zijn.

Openbare scholen

Het openbaar onderwijs heeft het moeilijk in Apeldoorn. Wij zetten als gemeente vol in om ons openbaar onderwijs weer sterk te maken. Want juist in het openbaar onderwijs gaan kinderen samen naar school en mogen kinderen niet uitgesloten of afgewezen worden.

Kunst en cultuur

Lokale musea, poppodia, theaters, muziekscholen en lokale festivals zijn een aanwinst voor de lokale gemeenschap. De SP wil er voor zorg dragen dat deze voldoende worden ondersteund, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur. Ook zorgen we ervoor dat mensen die minder geld te besteden hebben wel gewoon op bezoek kunnen in onze musea, theaters en poppodia.

Leerlingenvervoer

Er is goed en betaalbaar leerlingenvervoer. De ouders en leerlingen krijgen medezeggenschap in hoe dit het beste ingevuld kan worden. Leerlingenvervoer moet dan ook in dienst staan van kinderen, ouders en alle anderen die te maken hebben met leerlingenvervoer. We mogen het niet voor minder doen.

Bewegingsonderwijs en zwemmen

De gemeente ondersteunt scholen om minimaal 3 uur per week bewegingsonderwijs te organiseren door een vakdocent. Ook zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Het doel moet zijn dat geen kind de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma.

Leerwerktrajecten

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Om hen kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor voldoende leerwerktrajecten (perspectiefjaar). Naast het opzetten van deze leerwerktrajecten, gaat de gemeente schooluitval in Apeldoorn aanpakken.

Schooluitval

Apeldoorn kent veel vroegtijdige schoolverlaters. Dat is niet nodig en levert niemand wat op. Een intensievere samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk werk op de scholen en jongerenwerk in de wijk moet leiden tot een sluitende aanpak tegen schooluitval en minder intensieve zorg binnen de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school.

Ontdekken

Jongeren krijgen via jongerenwerk en culturele wijkcentra de kans om te ontdekken wat ze zelf mooi vinden. Door zelf iets te organiseren, verantwoordelijk te worden voor een eigen hiphopfestival of theatervoorstelling. Daarnaast moet ieder kind de kans hebben om een muziekinstrument te leren spelen.

Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn. Beiden zijn niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners, maar ook voor het sociale aspect. Wij blijven ons hardmaken voor breedtesport en bewegen in Apeldoorn.

Dat doen we door:

Faciliteiten

Er moeten genoeg, geschikte, accommodaties/faciliteiten zijn voor iedere inwoner van Apeldoorn om te kunnen sporten en bewegen op de manier die zij willen. Dit geldt voor sporten in groeps-/teamverband, maar ook op individueel niveau, zonder lidmaatschap van een club of vereniging.

Topsport

Wanneer we grote topsportevenementen organiseren moet de harde spelregel zijn dat de evenementen door en voor het volk zijn. Topsportontwikkeling moet daarom hand in hand gaan met sporten voor iedereen. De SP ziet liever geen dure grote topsportevenementen als de maatschappelijke kosten hiervan enkel ten goede komen aan het grote bedrijfsleven, reclamebureaus en de topsport.

In de wijk

We zijn voorstander van meer groen in de wijk en voldoende speelruimte voor kinderen. Bij de inrichting van buurten moet meer rekening worden gehouden met mogelijkheden voor iedereen om te spelen en te sporten. Er moet rekening gehouden worden met de veiligheid, voor met name kinderen, naar bijvoorbeeld speelplekken toe en daar vandaan naar huis. Richt wegen in, zodat zij ook veilig van en naar huis kunnen komen.

In de buurt

Het is belangrijk dat mensen kunnen sporten in hun eigen wijk. Per sportvereniging wordt gekeken of extra ondersteuning nodig is zodat daarin geïnvesteerd kan worden. De gemeente investeert in gehandicaptensport en voorzieningen voor mensen met een beperking in alle wijken.

Buitenspelen

We investeren in onze kinderen zodat zij de ruimte hebben om buiten te kunnen spelen en bewegen en zich goed kunnen ontwikkelen. Kinderen met een beperking moeten in Apeldoorn ook volop naar de speeltuin kunnen. Kinderen worden actief betrokken bij het inrichten van speelplekken, zodat het voor hen uitdagend en aantrekkelijk is.

Sociaal

Sporten en bewegen kent ook een sociaal karakter; mensen leren andere mensen én culturen kennen, wanneer zij samen sporten en/of bewegen. SP Apeldoorn wil dan ook dat de toegankelijkheid van parken en velden veiliger en verbeterd wordt. Ook in de avonduren, wanneer het donker is. Op die manier zijn mensen sneller geneigd elkaar daar te ontmoeten.

 

Strijd mee: stem SP voor een eerlijk, sociaal en veiliger Apeldoorn. 

Foto: SP

U bent hier